Proposal Part 3

Incorporation of the Australian Lithuanian Community and updating its Constitution
A report by the Incorporation Working Group set up by the Federal Executive of the Australian Lithuanian Community
15 December 2016

 

 Part 1:          Introduction, rationale and explanatory notes

 Part 2: Proposed Constitution

Part 3: Current Constitution in Lithuanian & English

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS STATUTAS
(2012 metų redakcija)

I SKYRIUS
BENDRIEJI NUOSTATAI

 1. Australijos lietuvių bendruomenė jungia visus Australijoje pastoviai gyvenančius lietuvius.
 1. ALC nariai yra visi lietuviai ar lietuvių kilmės žmonės bei lietuvių mišrių šeimų nariai be amžiaus, lyties, tikėjimo ar pažiūrų skirtumo, jeigu jie pildo ALC statutą.

(a)     Kiekvienas ALB narys, laikydamasis Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Lietuvių Chartos skelbiamų tikslų bei uždavinių, reiškia lietuvių tautos ryžtą išlaikyti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę.

 1. Krašto taryba trijų ketvirčių (3/4) balsų dauguma gali pakviesti Garbės nariais asmenis, bet ne ALB narius, kurie yra pasitarnavę Lietuvai arba Lietuvių bendruomenei. Šie Garbės nariai neįeina į Krašto tarybą.
 1. Asmenys minėti antrame straipsnyje išvykę iš Australijos pastoviai gyventi į kitą kraštą ar sąmoningai nusikaltę ALB statutui, nustoja būti ALB nariais.
 1. ALB nariai Bendruomenėje veikia per savo tikybines, kultūrines, ekonomines, socialines, sporto, jaunimo ir kitokias organizacijas, draugijas ar kitokius sambūrius.
 1. ALB tikslas yra jungti Australijoje gyvenančius lietuvius, rūpintis jų kultūriniais ir socialiniais reikalais.
 1. ALB tikslai siekiami, jos narių interesai ginami ir Bendruomenė atstovaujama pagal šio statuto nuostatus.
 1. ALB nariai yra lojalūs Australijos kraštui ir aktyviai dalyvauja Australijos gyvenime, prisideda lietuviškos kultūros įnašu.

II SKYRIUS
KRAŠTO TARYBA

 1. Vyriausias ALB reikalų tvarkytojas ir jos valios reiškėjas yra Krašto taryba. Ji:

(a)     paruošia ALB statutą, jį keičia ir papildo;

(b)     renka Krašto vykdomuosius organus;

 • Krašto valdybą,
 • Krašto kontrolės komisiją,
 • ALB Garbės teismą,

(c)     renka Australijos lietuvių atstovus į PLB Seimą;

(d)     nustato Australijos lietuvio metinio mokesčio ir kitų rinkliavų dydį;

(e)     tvirtina Krašto valdybos pateiktą ir Kontrolės komisijos patikrintą kadencijos laikotarpio veiklos ir finansinę apyskaitą;

(f)      sprendžia visus ALB liečiančius klausimus.

 1. ALB Krašto tarybą sudaro:
 2. Krašto valdybos nariai,
 3. ALB Garbės teismo pirmininkas arba jo pavaduotojas,
 4. Krašto kontrolės komisijos pirmininkas arba jo pavaduotojas,
 5. Apylinkių valdybų pirmininkai arba jų pavaduotojai,
 6. Seniūnijų seniūnai,
 7. LR Seimo ir PLB komisijos narys, atstovaujantis ALB, arba jo pavaduotojas,
 8. Australijos lietuvių fondo pirmininkas arba jo pavaduotojas,
 9. Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjungos pirmininkas arba jo pavaduotojas, PLB Seimo nariai,
 10. Australijos lietuvių bendruomenės archyvo vedėjas arba jo pavaduotojas,
 11. ALFAS pirmininkas arba jo pavaduotojas, ir
 12. Apylinkių slaptu balsavimu išrinkti nariai.
 1. Krašto valdyba nustato ir paskelbia kiek kuriai apylinkei atitenka Tarybos narių, atsižvelgdama į solidarumo mokestį susimokėjusių narių skaičių kiekvienoje apylinkėje, bet ne mažiau kaip vieną nuo 20 bendruomenės narių.
 1. Tarybos nariui mirus, persikėlus gyventi į kitą apylinkę ar atsisakius būti Tarybos nariu, jo vieton į Tarybą įeina jo atstovaujamoje apylinkėje per rinkimus daugiausiai balsų gavęs kandidatas. Kandidato nesant, ALB Apylinkės valdybos pakviestas asmuo.
 1. PLB Seimo nariai renkami paskutinėje ALB Krašto tarybos sesijoje prieš sekantį PLB Seimą. Jų kadencija tęsiasi iki sekančių PLB Seimo narių rinkimų. Kuris nevyksta į PLB Seimą, automatiškai nustoja būti Seimo nariu. Krašto valdyba, jeigu nėra išrinktų kandidatų, skiria PLB Seimo narius savo nuožiūra.
 1. Krašto taryba yra renkama dviems (2) metams. Jos rinkimų datą nustato Krašto valdyba antrais savo kadencijos metais. Senosios Krašto tarybos kadencija baigiasi ir naujos Krašto tarybos kadencija prasideda keturias (4) savaites prieš sekančią Krašto tarybos sesiją.
 1. Krašto taryba paprastai sesijai kviečiama kartą per dvejus metus. Krašto valdybai ar Tarybos prezidiumui nutarus, arba bent ketvirčiui (1/4) Krašto tarybos narių raštu pasiūlius, Krašto taryba šaukiama nepaprastai sesijai. Ši sesija sprendžia tik tuos klausimus, kurie buvo sužymėti sesijos darbotvarkėje. Susirinkimą praveda Tarybos pirmininkas; jam nesant – vicepirmininkas. Kvorumui reikia absoliutinės (pusė plius vienas) narių daugumos. Jos nesant, po pusės valandos susirinkimas įvyksta, jeigu jame dalyvauja ketvirtis (1/4) Krašto tarybos narių.
 1. Krašto valdyba gali nekviesdama nepaprastos sesijos, atskirus klausimus pavesti Krašto tarybai spręsti korespondenciniu balsavimo būdu. Tokį balsavimą pravesti, balsus patikrinti ir viešai paskelbti, Krašto valdyba sudaro komisiją, susidedančią iš vieno Krašto valdybos nario, ALB Garbės teismo nario, vietos Apylinkės valdybos nario, ir dviejų Krašto tarybos narių, kurie nėra Krašto valdybos nariai.
 1. Krašto taryba paprastoje sesijoje renka Tarybos prezidiumą, kuris pasiskirsto pareigomis: Tarybos pirmininkas ir du vicepirmininkai. Tarybos pirmininkas kviečia posėdžių sekretorių ir du jo pavaduotojus Tarybos posėdžių protokolams surašyti. Protokolus pasirašo Tarybos prezidiumas ir sekretorius.
 1. Krašto taryba sprendžia klausimus paprasta balsų dauguma, jei šis statutas nenumato kitaip, balsuojama viešai. Sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Susilaikiusiųjų balsai skaičiuojami, bet neturi jokios įtakos balsavimo rezultatams. Jei bent vienas Tarybos narys, nurodęs motyvus, prašo kurį klausimą balsuoti slaptai, Taryba nutaria balsavimo būdą.
 1. Tarybos nariai į sesiją kviečiami raštu ne vėliau kaip keturias (4) savaites prieš sesijos susirinkimą, nurodant vietą, laiką, ir darbų tvarką.

III SKYRIUS
ALB VYKDOMIEJI ORGANAI
ALB KRAŠTO VALDYBA

 1. Australijos lietuvių bendruomenei atstovauja ir jai vadovauja Krašto tarybos rinkta Krašto valdyba. Ji:

(a)     palaiko ryšius su PLB valdyba;

(b)     rūpinasi lietuvybe ir lietuvių vardo orumu;

(c)     rūpinasi lietuvių kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalais;

(d)     atstovauja lietuvius Australijos valdžios ir kitose įstaigose;

(e)     rūpinasi ALB veiklai lėšų sudarymu;

(f)      palaiko ryšius su kitų kraštų lietuvių bendruomenėmis ir kitomis lietuvių organizacijomis;

(g)     vykdo Krašto tarybos nutarimus;

(h)     vykdo kitus šiuo statutu jai skiriamus uždavinius;

(i)      kviečia Krašto tarybos sesiją ir nustato jos laiką, vietą ir darbotvarkę.

 1. Krašto valdyba instruktuoja, derina ir prižiūri Apylinkių valdybų veiklą. Krašto valdybos potvarkiai Apylinkių valdyboms privalomi.
 1. Krašto valdybos potvarkiai, šio statuto 21 str. ribose, gali būti skundžiami Krašto Garbės teismui dviejų savaičių laikotarpyje nuo jų paskelbimo ir pranešimo dienos.

(a)     Krašto valdyba renkama dviems (2) metams iš bent penkių (5) narių. Pirmame posėdyje po rinkimų Krašto valdyba iš savo tarpo išsirenka pirmininką ir pasiskirsto pareigomis.

(b)     Papildomai į Krašto valdybą įeina Australijos lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas arba jo atstovas ir, reikalui esant, – vienas Krašto valdybos kooptuotas asmuo.

 1. Krašto valdybos, Kontrolės komisijos ir ALB Garbės teismo kadencija baigiasi naujai Valdybai pareigas perdavus. Perdavimas turi įvykti ne vėliau, kaip per 30 dienų, naują valdybą išrinkus.

(a)     Pageidautina, kad Krašto valdyba ir jos būstinė būtų paeiliui Adelaidėje, Melbourne ir Sydney, bet reikalui esant Krašto taryba gali nutarti rinkti Krašto valdybos narius iš įvairių vietovių.

(b)     Pirmuoju atveju Krašto valdybos būstinė nustatoma Krašto tarybos narių suvažiavime bent 2 mėn. prieš suvažiavimą susitarus su numatomos Krašto valdybos būstinės Apylinkės valdyba.

(c)     Antruoju atveju Krašto valdybos būstinę nustato išrinktieji nariai per pirmą Krašto valdybos posėdį po Krašto tarybos suvažiavimo.

 1. The Federal Executive shall be, in succession, located at Adelaide, Melbourne and Sydney, subject to any determination of the Federal Council to the contrary. Such a Federal Council determination shall be made two years in advance.
 1. Krašto valdybos nariui mirus ar dėl kitų priežasčių nustojus būti valdybos nariu, jo vieton įeina, per Krašto valdybos narių rinkimus, daugiausia balsų gavęs kandidatas.

(a)     Krašto valdybos posėdžiai vyksta betarpiškai valdybos nariams suvažiavus į vieną vietą arba nuotoliniu būdu naudojant bet kokias telekomunikacijas. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja bent keturi (4) valdybos nariai.

(b)     Krašto valdyba sprendžia paprasta balsų dauguma. Susilaikiusiųjų balsai laikomi nepalaikiusiais siūlymo ir priskaičiuojami prie balsavusiųjų „prieš“. Balsams pasidalinus lygiomis, sprendimą nulemia posėdžiui pirmininkaujančio balsas.

(c)     Visi Krašto valdybos nutarimai surašomi posėdžių protokolų knygoje arba atspausdinami ir įdedami į bylą. Betarpiško posėdžio atveju protokolas pasirašomas visų posėdyje dalyvavusių narių. Neakivaizdinio posėdžio atveju prie protokolo prijungiamas visų telekonferencijoje dalyvavusių valdybos narių paprastu ar el. Paštu atsiųstas pritarimas protokolui.

IV SKYRIUS
APYLINKĖ IR APYLINKĖS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

 1. Vietovėje, kur gyvena nemažiau šimto (100) lietuvių, steigiama Australijos lietuvių bendruomenės apylinkė. Reikalui esant, Krašto valdyba gali leisti įsteigti apylinkę ir mažesniam lietuvių skaičiui. Apylinkės ribas nustato Krašto valdyba.
 1. Apylinkės reikalus sprendžia Apylinkės visuotinis susirinkimas. Jis:

(a)     renka apylinkės vykdomuosius organus – valdybą, Apylinkės kontrolės komisiją, ir apylinkės atstovus į Krašto tarybą;

(b)     tvirtina Apylinkės valdybos pateiktą ir Kontrolės komisijos patikrintą veiklos ir finansinę kadencijos laikotarpio apyskaitą;

(c)     sprendžia visus apylinkę liečiančius klausimus;

(d)     ALB apylinkei įsikorporavus, naujai inkorporuotos Bendruomenės valdyba perima visus Apylinkės valdybos įsipareigojimus ir teises.

(a)     Neinkorporuotos apylinkės susirinkimas kviečiamas bent kartą per metus. Apylinkės valdyba gali kviesti susirinkimą bet kuriuo metu. Ketvirtadaliui (1/4) apylinkės narių, turinčių teisę balsuoti arba Apylinkės kontrolės komisijai raštu pasiūlius ir svarstytinus klausimus nurodžius. Apylinkės valdyba turi sukviesti Apylinkės susirinkimą, ne vėliau kaip po dviejų (2) savaičių, siūlymą gavus.

(b)     Inkorporuotos Apylinkės susirinkimas kviečiamas prisilaikant jos inkorporavimo įstatų.

 1. Apylinkės valdyba, kviesdama susirinkimą, bent prieš keturiolika (14) dienų skelbia apylinkės nariams susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę.
 1. Susirinkimas įvyksta dalyvaujant ne mažiau pusei plius vienam turinčių teisę balsuoti tos apylinkės narių. Kviečiamu laiku reikalaujamam skaičiui nesusirinkus, po pusvalandžio susirinkimas įvyksta nežiūrint dalyvių skaičiaus.
 1. Susirinkimą pradeda valdybos pirmininkas arba kitas jo pavestas valdybos narys. Susirinkimui vadovauja susirinkimo išrinktas pirmininkas.
 1. Susirinkimo protokolui surašyti susirinkimo pirmininkas pasikviečia sekretorių.
 1. Susirinkimas sprendžia paprasta balsų dauguma. Sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Susilaikiusiųjų balsai skaičiuojami, bet neturi jokios įtakos balsavimo rezultatams. Balsuojama viešai. Jei bent vienas susirinkimo narys, nurodęs motyvus, prašo kurį klausimą balsuoti slaptai, susirinkimas nutaria balsavimo būdą.

V SKYRIUS
APYLINKĖS VALDYBA

 1. Apylinkei vadovauja visuotinio susirinkimo išrinkta Apylinkės valdyba. Ji:

(a)     vykdo Apylinkės susirinkimo nutarimus;

(b)     organizuoja lietuvių auklėjimo ir švietimo įstaigas, rūpinasi jų išlaikymu;

(c)     Apylinkės kultūrinei ir socialinei veiklai skatinti organizuoja, globoja ir remia vietos kultūrines, sporto, savišalpos ir kitas lietuviškas organizacijas, ir paskirų asmenų ar jų sambūrių iniciatyvą tose srityse;

(d)     remia lietuvius moraliai ir materialiai nelaimės atveju;

(e)     rūpinasi lietuvio vardo orumu;

(f)      renka Australijos lietuvio mokestį ir rūpinasi lėšų sudarymu apylinkės reikalams;

(g)     atstovauja lietuvius valdžios ir kitose įstaigose;

(h)     vykdo Krašto valdybos pavedimus ir šio statuto uždedamas pareigas.

 1. Apylinkės valdybos narių skaičių nustato Apylinkės susirinkimas. Pirmame posėdyje po rinkimų, Apylinkės valdyba iš savo tarpo išsirenka pirmininką ir pasiskirsto pareigomis.

a).     Neinkorporuotos bendruomenės Apylinkės valdybos ir Apylinkės kontrolės komisijos kadencijos baigiasi naujai valdybai pareigas perdavus. Perdavimas turi įvykti ne vėliau kaip per penkiolika (15) dienų, naują

 1. b). Inkorporuotos Bendruomenės valdybos kadencijos trukmė ir pareigų perdavimas naujai valdybai vyksta pagal tos Bendruomenės inkorporavimo įstatus.
 1. Neinkorporuotos Bendruomenės Apylinkės valdyba renkama dviems (2) metams.
 1. Visi Apylinkės valdybos nutarimai surašomi į posėdžių protokolų knygą, ir posėdžio dalyvių pasirašomi.
 1. Apylinkės valdybos nariui mirus ar dėl kitų priežasčių nustojus būti valdybos nariu, jo vieton įeina per valdybos narių rinkimus daugiausiai balsų gavęs kandidatas.
 1. Apylinkę likvidavus, jos turtas ir dokumentai perduodami Krašto valdybai, ar, jai pavedus, kitai apylinkei.

 VI SKYRIUS
SENIŪNIJOS

 1. Vietovėse, kur dėl mažo narių skaičiaus negali būti sudaryta Apylinkė, organizuojamos seniūnijos.
 1. Seniūnijai vadovauja visuotinio susirinkimo išrinktas seniūnas.
 1. Seniūnijos kasą ir atskaitomybes dokumentus seniūnas kasmet pateikia patikrinti artimiausios jai Apylinkės kontrolės komisijai.
 1. Seniūnas renkamas dviems (2) metams, ir jo veiklai atitinkamai taikomi šio statuto 36 ir 42 straipsniai.

VII SKYRIUS
BENDRUOMENĖS TURTO IR LĖŠŲ KONTROLĖ

 1. Krašto, apylinkių valdybų ir kitų ALB įstaigų kasai, turtui ir atsiskaitymui prižiūrėti ir tikrinti yra Krašto ir apylinkių kontrolės komisijos, bet jeigu bendruomenė ar organizacija yra inkorporuota, tai jos atskaitomybė tikrinama pagal jos inkorporavimo įstatuose nurodytus reikalavimus.
 1. Krašto kontrolės komisija ir apylinkių kontrolės komisijos renkamos iš trijų (3) asmenų dviems (2) metams.
 1. Kontrolės komisijos nariui mirus ar dėl kitų priežasčių nustojus būti Kontrolės komisijos nariu, jo vieton įeina per Kontrolės komisijos narių rinkimus daugiausiai balsų gavęs kandidatas.
 1. Krašto ir apylinkių kontrolės komisijos turi teisę daryti Krašto valdybos ir apylinkių valdybų (atitinkamai) turto, kasos ir atskaitomybės patikrinimus kiekvienu metu, jei jos randa tai reikalinga, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
 1. Visi kontrolės komisijų nutarimai daromi balsų dauguma.
 1. Patikrinimų aktus kontrolės komisijos nedelsiant pateikia atitinkamoms valdyboms.
 1. ALB narių organizacijos, draugijos ar kitokie sambūriai, kurie savo veiklai renka lėšas iš ALB narių, rinkliavų, pramogų ar kitu būdu, bet jų sunaudojimo ir atskaitomybės patikrinimui neturi savo kontrolinių organų, pateikia bent vieną kartą per metus vietos Apylinkės Kontrolės komisijai patikrinti savo apyskaitas, kasą ir pateisinamus dokumentus.
 1. Apylinkės Kontrolės komisija patikrinimo aktus nedelsiant pateikia atitinkamoms tų organizacijų valdyboms, kurios tuos aktus turi pateikti savo narių metiniam susirinkimui, o aktų nuorašus siunčia Krašto valdybai.

VIII SKYRIUS
GARBĖS TEISMAS

 1. ALB – nėje veikia Garbės teismas. Jis:

(a)     interpretuoja ALB statutą,

(b)     taria dėl ALB institucijų sprendimų bei veiksmų teisėtumo,

(c)     nagrinėja ir sprendžia Bendruomenėje esančių bendruomeninių organizacijų bei institucijų tarpusavio ginčus,

(d)     pasisako principiniais lietuvių garbės reikalus liečiančiais klausimais.

 1. Garbės Teismą sudaro ALB Krašto tarybos išrinkti trys (3) asmenys, dviems (2) metams.
 1. Garbės teismo nariai iš savo tarpo išsirenka pirmininką ir sekretorių.
 1. Garbės teismo nariui mirus, ar savo noru iš Teismo sudėties pasitraukus, jo vieton kviečiamas pirmas kandidatas. Nesant kandidato, Krašto valdyba pakviečia naują narį savo nuožiūra.

IX SKYRIUS
KULTŪROS IR ŠVIETIMO REIKALAI

 1. Krašto valdyba rūpinasi kultūros bei švietimo darbu ir jį koordinuoja.
 1. Reikalui esant, Krašto valdyba sudaro Kultūros ir švietimo tarybas ar komitetus ir nustato jų veikimo gaires.
 1. Krašto ar Apylinkės valdybos nustato Kultūros ir švietimo tarybos narių skaičių ir darbo gaires.
 1. ALB kultūros ir švietimo darbą finansuoja: Krašto ir apylinkių valdybos, Australijos lietuvių fondas, aukos ir kitos pajamos.
 1. Kultūros ir švietimo tarybos savo veiklos planą ir apyskaitą pateikia Krašto ar apylinkių valdyboms.

X SKYRIUS
BENDRUOMENĖS LĖŠOS

 Bendruomenės lėšas sudaro:

(a)     ALB narių mokamas lietuvio mokestis,

(b)     ALB vajus Vasario 16 dienos proga,

(c)     Australijos lietuvių dienų pelnas,

(d)     Aukos ir kitos pajamos.

 1. ALB narių solidarumo įnašas paskirstomos:

(a)     Apylinkės ir Seniūnijos reikalams 40 procentų

(b)     Krašto valdybos reikalams 40 procentų

(c)     PLB valdybos reikalams 20 procentų

 1. Australijos lietuvių dienų pelnas padalinamas sekančiai:

(a)     ALD ruošusios vietovės Apylinkės valdybai ar ten veikiančioms lietuviškoms kultūrinėms organizacijoms 50 procentų

(b)     Krašto valdybai 25 procentai

(c)     Sekančių ALD Ruošos komitetui 25 procentai

 1. ALB lietuvio mokesčio dydį nustato Krašto taryba. Inkorporuotos apylinkių valdybos gali nustatyti savo solidarumo mokestį, bet jis turi būti ne mažesnis už Krašto tarybos nustatytą ALB lietuvio mokestį. Šis mokestis yra privalomas kiekvienam ALB nariui be išimties. Rinkliavų ir atskaitomybės tvarką nustato Krašto valdyba.

XI SKYRIUS
BENDRUOMENĖS TURTAS

 1. Australijos lietuvių bendruomenė gali įsigyti kilnojamą ir nekilnojamą turtą:

(a)     Bendruomenėje veikiančių inkorporuotų organizacijų turtas yra prižiūrimas pagal jų inkorporavimo įstatus;

(b)     bendruomenėje veikiančių neinkorporuotų organizacijų turtas prižiūrimas:

(i)      kilnojamas turtas pagal ALB statutą,

(ii)     nekilnojamam turtui prižiūrėti išrenkami ne mažiau kaip 3 lietuviai nejudamo turto patikėtiniai, kurie patikėtinio teisėmis atstovauja turto savininką – Bendruomenę – valdžios įstaigose;

(c)     Australijos lietuvių bendruomenėje veikiančios inkorporuotos organizacijos likvidacijos atveju savo turtą perduoda pagal savo inkorporavimo įstatus, o neinkorporuotos organizacijos, draugijos ar kitokie sambūriai likvidacijos atveju visą savo turtą perduoda panašių tikslų lietuviškai organizacijai arba ALB Apylinkės valdybai, o jei jos nėra – ALB Krašto valdybai.

 1. The ALC may acquire real and personal property.
 1. The ALC assets are managed by the Federal Executive, Regional Community Executives and the headmen of the Regional Community Branches according to the regulations of the ALC Regional Communities and the Regional Community Branches.
 1. According to the regulations of the ALC Regional Communities and the Regional Community Branches, they may enter into agreements with three (3) Lithuanians who will hold real property on trust or with the Union Fidelity Trustee Company, which according to trustee law, may act as trustee for the Community in government departments.

(a)       If an Australian Lithuanian Community, Lithuanian organisation, society or other body dissolves, its assets shall be transferred to another Lithuanian organisation with similar goals or to the relevant ALC Regional Community Executive, or if there is none operating, then to the ALC Federal Executive.

XII SKYRIUS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDAS

 1. ALB – nėje pagal savo įstatus veikia Australijos lietuvių fondas, įregistruotas 1977 metais gruodžio 1 dieną. Registruotas Fondas, Australian Lithuanian Foundation Incorporated in Victoria, perėmė visą turtą, teises ir įsipareigojimus iš Australijos lietuvių fondo, kurio metmenys buvo priimti 1972 metais, ALB Krašto tarybos sesijoje, Bankstowne, N.S.W.
 1. Australijos lietuvių fondas pateikia savo veiklos pranešimą ALB Krašto tarybos sesijai.
 1. Australijos lietuvių fondas remia lietuvišką kultūrinį, švietimo ir auklėjimo darbą ir glaudžiai bendradarbiauja su Krašto valdyba, apylinkių valdybomis ir seniūnijomis.
 1. Australijos lietuvių fondo valdyba, skirdama finansinę paramą arba auką pageidauja Krašto valdybos, Apylinkės valdybos arba Seniūnijos pritarimo.

XIII SKYRIUS
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SPAUDOS SĄJUNGA

 1. ALB – nėje veikia Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjunga, pagal savo statutą, įregistruota 1977 metais, spalio 5 dieną, kaip Lithuanian Community Publishing Society Ltd., incorporated in N.S.W.
 1. Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjunga rūpinasi ALB laikraščio „Mūsų pastogė“ leidimu ir glaudžiai bendradarbiauja su Krašto valdyba.
 1. Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjunga kasmet skelbia savo finansinę apyskaitą „Mūsų pastogėje“ ir daro pranešimą ALB Krašto tarybos sesijoje.
 1. Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjunga, spręsdama susidariusias didesnes problemas, siekia Krašto valdybos pritarimo.

XIV SKYRIUS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ARCHYVAS

 1. Australijos lietuvių bendruomenėje veikia ALB Archyvas, kuris renka ALB veiklos dokumentaciją ir visą istorinę medžiagą, liečiančią Australijos lietuvių bendruomenę ir Australijos lietuvių gyvenimą ir veiklą.

XV SKYRIUS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ORGANŲ RINKIMAI

 1. Balsavimu spręsti bendruomenės reikalus ir jos organus turi teisę kiekvienas bendruomenės narys, kuriam suėję 18 metų amžiaus ir sumokėjęs Australijos lietuvio mokestį.
 1. Renkamais gali būti bendruomenės nariai, kuriem suėję 18 metų amžiaus ir sumokėję Australijos lietuvio mokestį.
 1. Asmenys, dirbą ALB padaliniuose ir gauną iš jų pastovų atlyginimą negali būti renkami į ALB vykdomuosius organus.
 1. Prieš rinkimus, skelbiamas renkamų narių skaičius ir rinkimų tvarka.
 1. Kandidatus gali siūlyti kiekvienas balsavimo teisę turįs ALB narys.
 1. Kandidatai siūlomi žodžiu arba raštu. Jei siūlomasis kandidatas posėdyje ar susirinkime nedalyvauja, jo sutikimas būti renkamu turi būti pateiktas raštu.
 1. Renkant Bendruomenės organus ar Tarybos narius, balsuojama slaptai. Išrinktaislaikomi daugiausiai balsų gavę kandidatai.
 1. Jei balsuojant, kandidatai gauna po lygiai balsų, išrinktu laikomi jaunesni amžiumi.

XVI SKYRIUS
ALB STATUTO KEITIMAS IR PAPILDYMAS

 1. Statutą keisti ar papildyti reikia 2/3 Tarybos posėdyje balsavusiųjų Tarybos narių balsų daugumos.
 1. Tarybos posėdyje dalyvaujančių narių 3/4 reikalaujant, statuto pakeitimo klausimas įrašomas darbotvarkėn, nors susirinkimas buvo pradėtas neturint kvorumo, nusakyto 15 straipsnyje.

2012 m. gruodžio 31 d., Adelaide.

ALB Krašto tarybos prezidiumas:
Henrikas Antanaitis – ALB Tarybos pirmininkas
Janina Vabolienė OAM – ALB Tarybos vicepirmininkė
Algirdas Šimkus OAM – ALB Tarybos vicepirmininkas

Current Constitution of the Unincorporated ALC in English
CONSTITUTION

Australian Lithuanian Community
as amended to 29 December, 2006

Official Translation
Approved by the Federal Executive of
the Australian Lithuanian Community
31 October, 2011

Note: Clauses 11, 18, 25, 27, 30, 37, 40, 49, 68 and 70 were amended in December 2012.  This translation does not contain those amendments.

CONSTITUTION OF THE AUSTRALIAN LITHUANIAN COMMUNITY

C H A P T E R   O N E
General Regulations

 1. The purpose of the Australian Lithuanian Community (ALC) is to unite all Lithuanians residing in Australia.
 1. Lithuanians, persons of Lithuanian descent and members of mixed families of Lithuanians and non-Lithuanians, irrespective of age, gender, creed or persuasion are members of the ALC as long as they comply with the ALC Constitution;

(a)       every ALC member who complies with the objectives and aims of the World Lithuanian Community (WLC) and the Lithuanian Charter upholds the determination of the Lithuanian nation to maintain Lithuania’s freedom and independence.

 1. The Federal Council, upon voting by a 3/4 majority, may invite persons who are not ALC members but who have rendered services to Lithuania or to the Lithuanian Community to become honorary members of the ALC. These honorary members are not part of the Federal Council (ex officio).
 1. Persons mentioned in paragraph 2 who have left Australia to reside in another country or who have deliberately breached the ALC Constitution cease to be members of the ALC.
 1. ALC members operate within the Community through their activities in religious, cultural, economic, social, sporting, youth and other organisations, societies and diverse bodies.
 1. The purpose of the ALC is to unite Lithuanians living in Australia and to concern itself with their cultural and social needs.
 1. The ALC aspires to attain its objectives, to protect the interests of its members and to represent the Community according to the provisions of this Constitution.
 1. All ALC members are loyal to Australia and are actively involved in Australian life whilst contributing to Lithuanian culture.

C H A P T E R   T W O
Federal Council

 1. The Federal Council is the supreme decision making body of the ALC and gives expression to the will of the ALC. It

(a)       prepares the ALC Constitution, approves its changes and amendments,

(b)        elects its constituent bodies

(i)   the Federal Executive

(ii)  the Federal Auditors’ Commission

(iii) the Court of Honour,

(c)        elects Australia’s Lithuanian delegates to the WLC parliament,

(d)        determines annual membership and other fees,

(e)       endorses the Federal Executive’s budget and its execution as audited by      the Federal Auditors’ Commission,

(f)         determines all matters concerning the ALC.

 1. The ALC Federal Council comprises;

–           the Honorary members of the ALC,

–           the Federal Executive of the ALC,

–           the President of the Court of Honour or his nominee,

–           the President of the Federal Auditors’ Commission or his nominee,

–           the Presidents of the Regional Executives or their nominees,

–           the heads/elders of the Regional Branch Communities

–           the President of the Australian Lithuanian Foundation or his nominee,

–           the President of the Lithuanian Publishing Society or his nominee,

–           the delegates to the WLC Parliament,

–           the head of the ALC archive or his nominee,

–           the President of ALFAS or his nominee, and

–           those elected by  Regional Communities by secret ballot.

 1. The Federal Executive shall determine and proclaim the number of delegates each regional community is entitled to have in the Federal Council taking into account the presumed number of people of Lithuanian descent resident in each region and the past number of delegates that have represented it. [1]
 1. If a Council delegate dies, moves to live in another regional community or resigns his position as a member of the Federal Council, his place shall be taken by the candidate who has received the most votes in the relevant election of that regional community. If there is no candidate, the relevant ALC Regional Community’s Executive shall nominate a person.
 1. Delegates to the WLC Parliament shall be elected by the ALC Federal Council at its session preceding the next sitting of the WLC Parliament. Their term of office expires with the next elections to the WLC Parliament. Any member not attending the WLC Parliament automatically ceases to be a member of the Parliament.  If there are no elected delegates, the Federal Executive shall appoint such delegates as it sees fit to the WLC Parliament.
 1. Members of the Federal Council are elected for a term of 2 years. The date of their election shall be determined by the Federal Executive during the second year of its term.  The terms of the outgoing and incoming Federal Council cease and commence respectively 4 weeks before the next session of the Federal Council.
 1. An ordinary session of the Federal Council shall be convened every 2 years. An extraordinary session of the Federal Council may be convened by the Federal Executive, the Council’s Presidium or upon 1/4 of the Federal Council’s members requesting the same in writing.  This session will only deliberate on matters specified in its agenda.  The meeting is chaired by the chairman of the Federal Council; in his absence by the deputy chairman.   A quorum shall comprise an absolute majority of the delegates (a half plus one).  If a quorum cannot be formed the meeting shall take place 30 minutes after the appointed time, provided that 1/4 of all the Federal Council delegates are present.
 1. The Federal Executive may, without convening an extraordinary session of the Federal Council, refer separate matters to the Federal Council for its determination by ballot by correspondence. Such a ballot shall be conducted, the votes counted and announced by a Commission appointed by the Federal Executive, comprising; one member of the Federal Executive, one member of the ALC Court of Honour, one member of the Executive of the Regional Community at which the Council session is taking place, and two members of the Federal Council who are not members of the Federal Executive.
 1. At its ordinary session the Federal Council shall elect the Council’s Presidium comprising the Council Chairman and two Deputy Chairmen. The Council’s chairman shall appoint a secretary and two assistant secretaries to keep the minutes of the session of the Council.  The minutes shall be certified by the Council’s Presidium and its secretary.
 1. The Federal Council shall decide all matters by a simple majority, by public ballot unless stated to the contrary in this Constitution. If a Council member requests a secret ballot for any particular vote and states his reasons for requesting it, the Council shall determine the manner of the ballot.[2]
 1. Council delegates shall be notified in writing of the Council’s session, no less than 4 weeks before the Council is due to meet. Such notice shall state the place, time and agenda.

C H A P T E R   T H R E E
ALC Executive Bodies
 ALC Federal Executive

 1. The ALC is represented and lead by the Federal Executive, which is elected by the Federal Council. It

(a)       maintains links with the WLC Executive,

(b)       concerns itself with maintaining Lithuanian values and the dignity of Lithuanians,

(c)        concerns itself with Lithuanian cultural, educational, sporting and youth matters,

(d)       represents Lithuanians at Australian governmental and other bodies,

(e)       raises funds for ALC activities,

(f)        maintains links with overseas Lithuanian communities and organisations,

(g)       carries out the directives of the Federal Council,

(h)       implements any other responsibilities given to it by the Constitution, and

(i)         organises the sittings of the Federal Council, stipulating its time, place and agenda.

 1. The Federal Executive advises and co-ordinates the work of Regional Executives. Federal Executive decrees must be implemented by Regional Executives.
 1. Any decree of the Federal Executive pursuant to section 21 may be referred to the Court of Honour for a period of 2 weeks from the date of publication and notification of the decree.
 1. (a) The Federal Executive shall comprise at least 5 members, whose term of office shall be 2 years.  At the first meeting of the Federal Executive after its election, it shall elect a President and allocate portfolios.

(b)     Additionally, the President of the Australian Lithuanian Youth Association or his nominee is a member of the Federal Executive and, if necessary, another person may be co-opted by the Federal Executive.

 1. The terms of each Federal Executive, the Auditors’ Commission and the ALC Court of Honour conclude upon the outgoing Federal Executive handing over its functions to the incoming Federal Executive. The hand-over must take place no later than 30 days after the election of the incoming Federal Executive.
 1. The Federal Executive shall be, in succession, located at Adelaide, Melbourne and Sydney, subject to any determination of the Federal Council to the contrary. Such a Federal Council determination shall be made two years in advance.[3]
 1. Upon the death of a member of the Federal Executive or if for any other reason a person ceases to be a member of the Federal Executive, his place shall be taken by the reserve candidate who had received most of the votes at the relevant election of the Federal Executive.
 1. Decisions of the Federal Executive shall be entered in the minutes book and each member attending a meeting shall sign the minutes. Every decision of the Federal Executive shall be by simple majority.  A minimum of 4 members of the Federal Executive shall constitute a quorum for the purpose of any meeting.  If there is an equal division of votes at any meeting the chairperson shall have the casting vote. [4]

C H A P T E R   F O U R
Regional Communities and their General Meetings

 1. An ALC Regional Community may be formed in any location having at least 100 Lithuanians. If there is reason, the Federal Executive may allow the formation of an ALC Regional Community with fewer than 100 Lithuanians. The boundaries of a Regional Community shall be determined by the Federal Executive.
 1. The business of the Regional Community shall be determined at its general meeting. It

(a)       elects its Regional Community’s executive bodies – the Executive, the regional Auditors’ Commission and its delegates to the Federal Council,

(b)       ratifies the Regional Executive’s budget and the execution of the budget as audited by the Regional Auditors’ Commission, and

(c)        determines all matters pertaining to the Regional Community,

(d)       if a Regional Community is incorporated, its Executive shall take over all of the responsibilities and rights of the former ALC Regional Executive.

 1. There shall be a general meeting of the Regional Community at least once a year. The Regional Executive may call a meeting at any time.  The Executive must convene a general meeting of the Regional Community no later than 2 weeks after receipt of a request for same from at least 1/4 of the voting members of the Regional Community or upon the written request of the Regional Auditors’ Commission which must state the agenda questions to be discussed.[5]
 1. The Regional Community Executive must give at least 14 days notice to its Regional Community members of a meeting it proposes to call, stating its place, time and agenda.
 1. A meeting shall be duly constituted if half plus one of the voting members attend. If a quorum cannot be formed, the meeting shall take place 30 minutes after the appointed time, irrespective of the number then present.
 1. The meeting shall be commenced by the President of the Executive or another member of the Executive in his place. Those present at the meeting shall elect a chairman who will chair the meeting.
 1. The meeting’s Chairman shall appoint a secretary to keep the minutes of the meeting.
 1. All matters shall be determined by a simple majority. The ballot shall be public.  If a member at the meeting requests a secret ballot stating his reasons, the meeting shall determine the manner of the ballot.

C H A P T E R   F I V E
Regional Community’s Executive

 1. A Regional Community is managed by a Regional Community Executive which is elected at the general meeting of the Community. It;

(a)     implements decisions made by the Community at its general meetings,

(b)     organises and maintains organisations which are responsible for the education and enlightenment of Lithuanians,

(c)     for the encouragement of cultural and social development of the Regional Community, organises and supports its cultural, sporting, welfare and other Lithuanian organisations and the initiatives of persons and their associations in these fields,

(d)     provides material and moral support to Lithuanians in distress,

(e)     concerns itself with upholding the dignity of Lithuanians,

(f)      collects the Australian-Lithuanian membership fee and concerns itself with the financing of the Regional Community’s affairs,

(g)     represents Lithuanians at Australian governmental and other bodies,

(h)     carries out any directions of the Federal Council and complies with this Constitution.

 1. The number of members on the Executive shall be determined by the Regional Community at its general meeting. At the first meeting after its election the Regional Community’s Executive shall elect a President and shall allocate portfolios.[6]
 1. The terms of the Regional Executive and the Regional Auditors’ Commission conclude upon the Regional Executive handing over its functions to the incoming Executive. The hand over must take place no later than fifteen (15) days after election of the new Executive.
 1. A Regional Executive is elected for a term of 2 years.
 1. All decisions of the Regional Community’s Executive shall be entered in the minute book and signed by each member of the Executive present at each such meeting.[7]
 1. Upon the death of a member of the Regional Executive or if for any other reason a member ceases to be a member of the Regional Executive, his place shall be taken by the reserve candidate who had received the most votes at the relevant election.
 1. Upon a Regional Community ceasing to function, all its assets and documents shall be given to the Federal Executive or handed over to another Regional Community, if the Federal Executive so decides.

C H A P T E R   S I X
Regional Community Branches

 1. A Regional Community Branch may be formed where there are insufficient numbers to create a Regional Community.
 1. A Regional Community Branch shall be managed by a headman/elder who shall be elected at a general meeting of that Regional Community Branch.
 1. The cash book or other financial documents of the Regional Community Branch shall be annually audited by the nearest Regional Auditors’ Commission.
 1. The headman/elder is elected for a term of 2 years and his responsibilities shall be, with any necessary modification, in accordance with sections 36 and 42 of this Constitution.

C H A P T E R   S E V E N
Community Assets and Auditing

 1. The Federal and Regional Auditors’ Commissions shall be responsible for auditing the financial records of the Federal and Regional Executives, and other ALC bodies.
 1. The Federal and Regional Auditors’ Commissions each comprise three persons elected for terms of 2 years.
 1. On the death of a member of the Auditors’ Commission or if for any other reason the person ceases to be a member of the Auditors’ Commission, then his place shall be taken by the reserve candidate who received the most votes at the relevant election of the Auditors’ Commission.[8]
 1. The Federal and Regional Auditors’ Commissions may conduct audits of the Federal Executive’s and Regional Community Executives’ assets, books and records at any time, if they deem it necessary, but at least once annually.
 1. All decisions of the Auditors’ Commissions shall be by a simple majority.
 1. The Auditors’ Commissions shall report the results of their audits to the relevant Executives without delay.
 1. All ALC organisations, societies and other bodies which raise funds for their activities from ALC members by collections, entertainment or other means and which do not have their own auditors, shall, at least annually, submit their cash books and other financial records for auditing by the Regional Auditors’ Commission.
 1. Auditors’ Commissions shall report the results of their audits to those relevant bodies which are required to submit their reports to their annual general meetings and summaries of the reports shall be sent to the Federal Executive.

C H A P T E R   E I G H T
Court of Honour

 1. There shall be a Court of Honour in the ALC. It

(a)        interprets the ALC Constitution,

(b)        advises on the legality of decisions and actions of ALC institutions,

(c)       considers and adjudicates upon disputes between Community organisations and institutions, and

(d)        expounds principles concerning matters of honour for Lithuanians.

 1. The Court of Honour shall comprise 3 persons elected by the Federal Council for a term of 2 years.
 1. Members of the Court of Honour shall elect among themselves a President and a Secretary.
 1. Upon the death of a member of the Court of Honour or his voluntary resignation, his place shall be taken by the first reserve candidate. If there is no reserve candidate the Federal Executive shall appoint such new member as it sees fit.

C H A P T E R   N I N E
Cultural and Educational Matters

 1. The Federal Executive concerns itself with cultural and educational matters and their co-ordination.
 1. If necessary, the Federal Executive shall form Cultural and Educational Councils and shall determine the frameworks of their activities.
 1. The Federal and Regional Executives shall determine the number of persons comprising the Cultural and Educational Councils and their frameworks of activities.
 1. ALC cultural and educational programs shall be financed by the Federal and Regional Executives, the Australian Lithuanian Foundation and from donations and other sources.
 1. The Cultural and Educational Councils shall present plans and reports of their activities to the Federal and Regional Executives.

C H A P T E R   T E N
Community Finances

 1. The Community’s finances derive from;

(a)  the ALC membership fee,

(b)  ALC collections during the 16 February celebration,

(c)  part of the profits from the Australian Lithuanian Festivals,

(d)  donations and money from other sources.

 1. The collected ALC membership fee shall be allocated,

(a)        40% for the purposes of Regional Communities and Regional Community Branches,

(b)        40% for the purposes of the Federal Executive,

(c)        20% for the purposes of the WLC Executive.

 1. The amount of the ALC membership fee shall be determined by the Federal Council. Without exception this fee is compulsory for every member of the ALC.  The manner of collection and its accountability shall be determined by the Federal Executive.

C H A P T E R   E L E V E N
Community Assets

 1. The ALC may acquire real and personal property.
 1. The ALC assets are managed by the Federal Executive, Regional Community Executives and the headmen of the Regional Community Branches according to the regulations of the ALC Regional Communities and the Regional Community Branches.[9]
 1. According to the regulations of the ALC Regional Communities and the Regional Community Branches, they may enter into agreements with three (3) Lithuanians who will hold real property on trust or with the Union Fidelity Trustee Company, which according to trustee law, may act as trustee for the Community in government departments.

(a)       If an Australian Lithuanian Community, Lithuanian organisation, society or other body dissolves, its assets shall be transferred to another Lithuanian organisation with similar goals or to the relevant ALC Regional Community Executive, or if there is none operating, then to the ALC Federal Executive.

C H A P T E R   T W E L V E
Australian Lithuanian Foundation

 1. The Australian Lithuanian Foundation operates within the ALC according to its statute which was registered on 1 December, 1977. The registered Foundation, the Australian Lithuanian Foundation Incorporated in Victoria, succeeded the Australian Lithuanian Foundation which was established at the meeting of the ALC Federal Council in Bankstown, NSW in 1972.[10]
 1. The Australian Lithuanian Foundation provides a report of its activities at the session of the ALC Federal Council.
 1. The Australian Lithuanian Foundation supports Lithuanian cultural and educational activities liaising with the Federal Executive.
 1. In providing financial support or assistance the ALF seeks the approval of the Federal Executive, the Regional Community Executives or the head of the Regional Community Branch.

C H A P T E R   T H I R T E E N
Lithuanian Community Publishing Society

 1. Within the ALC there shall operate a Lithuanian Community Publishing Society, according to  its statute, which was  incorporated on 5 October, 1977 as the Lithuanian Publishing Society Ltd, incorporated in NSW.
 1. The Lithuanian Community Publishing Society is responsible for the publication of the ALC newspaper “Mūsų Pastogė” and shall liaise with the Federal Executive.
 1. The Lithuanian Community Publishing Society shall publish its annual financial statement in “Mūsų Pastogė” and shall present a report at each session of the Federal Council.
 1. If the Lithuanian Community Publishing Society encounters significant problems, it will seek the Federal Executive’s advice.

C H A P T E R   F O U R T E E N
Lithuanian Information Centre

 1. Within the Australian Lithuanian Community there operates the ALC Archive which collects documents and all historical material concerning the Australian Lithuanian Community and the lives and activities of Lithuanians living in Australia.

C H A P T E R   F I F T E E N
Election to ALC Organisations

 1. Every member of the Community who has attained the age of 18 years and has paid the ALC membership fee has the right to vote on Community matters and at elections of constituent bodies.
 1. Every member of the Community who has attained the age of 18 years and has paid the ALC membership fee shall have the right to stand for office at an election.
 1. Persons who are permanently employed by ALC organisations cannot be elected to ALC constituent bodies.
 1. Before an election the number of candidates and the electoral procedure shall be publicly proclaimed.
 1. Any member of the ALC having the right to vote may nominate a candidate for election.
 1. Nominations may be oral or in writing. If a nominated candidate is not present at the time of his nomination, his consent for candidature shall be tabled in writing at the relevant meeting.
 1. The election of persons to community bodies or Council delegates shall be by secret ballot. Candidates receiving the most votes shall be declared elected.
 1. If voting of any candidates is tied, then the younger shall be declared elected.

C H A P T E R   S I X T E E N
Amendments and Additions to the ALC Constitution

 1. The Constitution may be amended or added to only by a 2/3 majority of votes at a Council meeting.
 1. If 3/4 of those present at a Council meeting request amendments to the Constitution, regardless whether there is then a quorum as required by section 15 of this Constitution, the proposed amendments shall be included in the agenda.

29 December 2006, Geelong

ALC Federal Council Presidium

 1. Šimkus – ALC Council Chairman
 2. Baltutis – ALC Council Deputy Chairman
 3. Kozlovskienė – ALC Council Deputy Chairwoman

[1] The English version of this clause is not the same as the Lithuanian version.  This clause of the Constitution was changed in December 2012 and has not been translation into English.
[2] The English version of this clause is not the same as the Lithuanian version.  This clause of the Constitution was changed in December 2012 and has not been translation into English.
[3] The English version of this clause is not the same as the Lithuanian version.  This clause of the Constitution was changed in December 2012 and has not been translation into English.
[4] The English version of this clause is not the same as the Lithuanian version.  This clause of the Constitution was changed in December 2012 and has not been translation into English.
[5] The English version of this clause is not the same as the Lithuanian version.  This clause of the Constitution was changed in December 2012 and has not been translation into English.
[6] The English version of this clause is not the same as the Lithuanian version.  This clause of the Constitution was changed in December 2012 and has not been translation into English.
[7] The English version of this clause is not the same as the Lithuanian version.  This clause of the Constitution was changed in December 2012 and has not been translation into English.
[8] The English version of this clause is not the same as the Lithuanian version.  This clause of the Constitution was changed in December 2012 and has not been translation into English.
[9] The English version of this clause is not the same as the Lithuanian version.  This clause of the Constitution was changed in December 2012 and has not been translation into English.
[10] The English version of this clause is not the same as the Lithuanian version.  This clause of the Constitution was changed in December 2012 and has not been translation into English.