AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO 2015-2016 METŲ VEIKLOS APRAŠYMAS

Pranešimas apima paskutinių dviejų finansinių metų laikotarpį, kartu su sąrašais išduotų paramų. Bendra suma išduotų paramų Lietuviškai veiklai tame laikotarpyje buvo $ 204,507. Manau nėra jokios abejonės, kad sutelkti tokią sumą būtu tikrai sunku. Turime būti labai dėkingi Fondo įdėjos sumanytojams ir jo steigėjams, o ypatingai Fondo nariams, rėmėjams ir asmenims parėmusiems Fondą savo testamentiniais palikimais. Testamentiniai palikimai sudaro didžiją dalį Fondo kapitalo.

Stambiausia nuolatinė Fondo suteikiama parama yra Australijos Lietuvių Dienų įgyvendininmui. Nėra jokios abejonės kad ALD yra labai svarbios Australijos Lietuvių Bendruomenės gyvastingumo išlaikymui. Vis dėl to, yra redikalinga pasidalinti mintimis apie LD. Taryba nustato jų vietovę ir įpareigoja jos Bendruomenės Valdybą jų ruošai. Ji suorganizuoja ruošos komitetą, kuris yra atsakingas už techninę ruošą ir finansinę atskaitomybę tos bendruomenės vardu. Fondas išduoda atatinkamas paramas ir be procentinę paskolą ruošai ir yra finansinis garantuotojas. Prieš išmokant bet kokius pinigus Fondas pageidauja, kad būtu pristatyta priimtina ruošos finansinė sąmata. Tai yra nusistovėjusi eiga, manau savaime suprantama kodėl. Užsibaigus parengimams apyskaita normaliai turi būti patikrinta bendruomenės revizijos komisijos ir paskelbta mūsų spaudoje, viosuomenės informacijai.

Jaučiu, kad yra reikalinga pažvelgti į praėjusių LD situaciją Sydney, kuri nebuvo labai patenkinama atskaitomybės atveju, atrodytu kad pagrindinai dėl trūkumo atatinkamos komunikacijos bendrai ir ypatingai su Fondu finansiniais reikalais. Parengimų atskaitomybė atrodo nebuvo vykdoma pagal priimtą eigą,  gi paskelbta Mūsų Pastogėje buvo nepilna, netiksli ir nepatikrinta bendruomenės revizijos komisijos. Apie tai rašiau spaudoje, bei organizaciniam komitetui, deja nebuvo atkreipta dėmesio. Galiausiai su Krašto Valdybos pageidavimu buvo atlikta revizija pilnos atskaitomybės, bet patikslinta atskaitomybė nebuvo paskelbta spaudoje. Buvo prašyta tam tikrų paaiškinimų atskaitomybės reikalais, kurių galiausiai buvo sulaukta apie 18 mėnesių po LD, bet abejotinos reikšmės. Tai nebuvo galima laikyti kaip patenkinamą situaciją.

Taip pat norėčiau paminėti apie Krašto Valdybos iniciatyva pradėta diskusiją,  dėl Fondo  glaudesnio bendradarbiavimo  su Kr. Vald. Buvo išreikštas trūkumas pristatymo pilnesnės Fondo finansinės situacijos, bei didesnės konsultacijos paramų reikalais. Prieš atsakant į šiuos klausimus, manau pirmiausiai reikalainga akreipti dėmesį į organizacijų paskirtį. Fondas tiesioginiai neužsiima jokiais bendruomeninių projektų organizavimu ar vykdymu, tai yra bendruomeninių veiksnių reikalas. Fondo valdyba yra tik atsakinga už Fondo finansinių paramų suteikimą ir kad jos būtu panaudotos iteisintų tikslų ribose. Normaliai yra pageidaujama kad paramų prašymai būtu įvertinami ir rekomenduojami atatinkamų bendruomenių valdybų prieš išduodant paramas. Na o jeigu  numatomas išskirtinis užsimojimas, tai normaliai buvo tariamasi su Krašto Valdyba,  prieš bet kokį paramų išdavimą. Taip buvo praeityje ir neabejoju kad taip bus ir ateityje.

Pageidavimas, kad Krašto Valdyba būtu informuota apie pilną Fondo finansinį stovį, praeityje nesudarė jokių problemų, nes tai yra suteikiama Fondo nariams paštu su metinio susirinkimo pranešimais. Deja pirmais šios Kr. Vald. veiklos metais valdybos sąstate nebuvo nei vieno Fondo nario, tai informacija nebuvo tiesioginiai suteikta, na ir be to nebuvo tiesioginiai ir prašyta. Dabar jau yra du nariai, bei pati valdyba įstojo nare kaip organizacija, tai pageidaujama informacija buvo pasiųsta. Nėra jokios abejonės kad yra visapusiškai naudinga pasitarti ir pasikeisti nuomonėmis, nes mes visi dirbame tam pačiam tikslui tik gal su truputi skirtingomis atsakomybėmis. Fondo valdyba visuomet bendradarbiavo su visomis bendruomenės valdybomis, bet tas bendradarbiavimas turi būti esminis ir realistinis esamose sąlygose. Manau kad yra labai svarbu palaikyti atatinkamą komunikaciją ir iš karto bet kokius neaiškumus išsiaiškinti. Komunikacija šiais laikais yra tikrai lengva ir greita. Vis dėl to tenka pareikšti, kad komunikacija praeityje su Fondu, iš kai kurių bendruomeninių veiksnių nebuvo visuomet pilnai patenkinama.

Taip pat norėčiau  priminti, kad Fondas yra gavęs palikimų nustatytiems tikslams, Fondo įteisintų tikslų ribose. Nepaslaptis, kad p. Kazimiero Butkaus palikimas yra labai stambus, dėl kurio  buvo  susitarta su velioniu prieš testamento parašymą. Šis palikimas yra įmokėtas į  Nadieždos, Valerijos Butkus atminimo fondą, kuris yra specialiai nurodytiems tikslams, pagal raštišką susitarimą su p. Butkum. Todėl Fondui yra reikalinga prisilaikyti palikimo tikslų. Šio palikimo suma jau yra įmokėtą į minėtą sąskaitą ir ji yra  $ 3,067,840.

Fondo valdybai yra labai aišku, kad ateityje paramų pareikalavimas didės, bet nemanau kad bet kas galėtu tiksliai  nustatyti kokia bus bendruomeninė veikla ateityje ar kaip ilgai ji bus  gyvastinga, galime tiktai daryti sau išvadas, atsižvelgdami į praeities ir dabartinę mūsų bendruomenės veiklą, bei bandyti padaryti atatinkamas išvadas. Fondo direktoriai yra veiklūs bendruomenininkai su ilgoka patirtimi įvairiose jos veiklose.  Neabejodamas galiu pareikšti kad jie savo svarstybose žvelgia visos Australijos Lietuvių Bendruomenės mastu, kad galėtu atatinkamai  paremti ateities Bendruomeninius užsimojimus Fondo tikslų ribose.

 

Algirdas Šimkus OAM

ALF Pirmininkas

 

2014-2015 Finansinių metų paramos

Išmokėta Suma $ Tikslas
Global Travellers $16,725.00 Sadūnų kelionė į LD ir Australijoje
Sydney ALD  $1,000.00 Meno parodom
Kelionės išlaidos  $1,997.00 Pam.Kl.Mūsų Pastogės 65m jub
Sydney ALD  $10,000.00 Paskola organizavimo išlaidom
Parama knygos išleidimui  $1,515.00 A. Lansbergio biogr. N.Y.
Persiuntimas knygų (Popenhagen)  $105.90 Janonio gim. Šiauliuose
Pridėt. Kel. Išlaidos  $274.60 Tranksp. MP 65 jub.
Aydney ALD  $580.00 Papild. Org išlaidos
Parama Sydney chorui Daina  $1,000.00 Jų jubiliejaus išlaidom
Pamesta klumpė  $3,000.00 CD išleidimui
Adelaide „Šypsena“  $1,600.00 Parama į ALD
ALD Sydney  $1,800.00 Talkos
Melb. Dainos Sambūris  $250.00 Talkos
ALD Sydney Parama  $2,500.00 Sadūnų apgyvendinimui Sydney
Sydney chorui Daina ALD  $4,800.00 Dainų Šventės išlaidoms
Melbourne Dainos Sabūris  $5,200.00 Parama ALD išlaidoms
Geelong tautinių šokių grupei  $2,450.00 Parama ALD išlaidoms
Adelaide sav. mokl. Šokėjam  $2,800.00 Parama ALD išlaidoms
Adelaide taut. Šokių grupei  $3,400.00 Parama ALD išlaidoms
Melbourne taut. Šok. gr. Šokdava  $3,400.00 Parama ALD išlaidoms
Tomas Doniela  $2,000.00 Bloodlands filmo parama
Melb. sk. Džiugo Tuntas  $1,400.00 Parama rajoninės stov. Išlaidom
Melb. sk. Džiugo Tuntas  $2,000.00 Parama palapinėm
Zakarevičiam  $400.00 Parama išlaidom
Lith. Studies Society Hobart  $5,050.00 Bibliotekos persiuntimui į Liet.
A. Tigani  $100.00 Jaun. Koresp. V-16 proga pask.
Greta Savickaitė  $500.00 Poezijos kn. Parama
Danos Sesės  $800.00 Parama ALD
Tėviškės Aidai  $1,400.00 Parama kompiuterio pirkimui
Sydney chorui Daina  $500.00 Nenumatytoms išlaidom
Pamesta Klumpė $22,600.00 Parama Dalyv. Šiauliuose Folk. Fest.
Lith. Studies Society Hobart  $5,000.00 Parama jų bendrai veiklai
Mūsų pastogei  $2,000.00 Aparatūros atnaujinimui
Melb. Dainos Sambūris  $3,000.00 Parama Hobart konc. Kelionei
Dainius Kesminas  $2,500.00 Parama išlaidom kviest.men Nidoi
Sydney Sp. Kl. Kovas  $3,000.00 Parama Sp. Šv. ALD
Lith. Stud. Society  $2,000.00 Parama išl. Liet. Akademikų visit.
Sydney SLIC  $4,500.00 Parama. Tolimesn. Registracijai
Geelong taut. Šok. grupei  $245.00 Geelong Liet. Sąj. Palik.
Geelong sp kl. Vytis  $245.00 Geelong Liet. Sąj. Palik.
Lith. Stud. Society  $1,254.00 Prid. Išl.Liet. Akadem. Vizito
H. Antanaitis  $1,577.00 Parama išlaidom PLB ir Seimo pos.
Melbourne Sk. Džiugo Tuntas  $300.00 Talkos
Adelaide Sp. Kl. Vytis  $2,600.00 Parama sp.šv. išlaidom ALD
Melbourne Sp. Kl. Varpas  $6,400.00 Parama sp.šv. išlaidom ALD
Brisbane Sp. Kl. Baltija  $2,400.00 Parama sp. šv. ALD
Jolanta Beitnoraitė  $1,245.00 Parama Sydney savaitgal
Dana Levickis  $230.00 Vėliavų įsigijimui
H. Antanaitis  $1,605.00 Parama išlaidom PLB ir
Keroblyte Geelong  $250.00 Parama dal. Šiaur. Ame
Royal Institute for Blind.  $3,200.00 Kurso išlaidos Jasaitytės
Gelija Tamulytė  $2,000.00 Mainų mokin. K. Butk
Aušra Šivickis  $1,000.00 Parama stud. Iš Liet. K
Viso: $147,898.50  

 

2015 -2016 Finansinių metų paramos

Išmokėta Suma $ Tikslas
Valda Solimon $ 500.00 Kelionės išlaidos mokant 2-trą Š.G.
ALD 2016 $ 10,000.00 L.D. komiteto paskola
Friends of Lith. Ballet $ 500.00 Jų veiklai paremti Liet. Baletą
H. Antanaitis $   1,590.00 Dalinos išlaidos PLB ir Liet. Seimo Atst. Posėdžio (Atst.ALB)
ALD 2016 $   2,250.00 Talkos pelno pask.
Alex Tigani $       140.00 Jaun. Koresp. Paskatinimas
ALB Krašto Valdybai $   8,000.00 2 metų kadent. Veiklai parama
R. Zakarevičius $   2,000.00 Bendr. Veiklos parama kelionių par. Gyv. Apie 100km nuo Bankstown
L. Pocius- Šimkutė $       500.00 Poezijos knygos leidimui
Geelong t.š. grupei $       250.00 Talkos pelno Pask.
Mūsų Pastogei $   1,000.00  
Kanklių ansambliui $       300.00  
Sydney Liet. Klubui $   5,228.86 Ištiesų Sydney Liet. Bendr. Už įvairią garso ir t.t. aparatūrą
M. Baltutienė $   1,000.00 Parama 50m. L. Kl. Ir organ. leid.
Dainos Sanmbūris $       250.00 Talkos Pel, oask.
Pas. Liet. Sambūris $   2,015.00 Pas.Liet. Leidimui ir PLB veiklai.
Geelong Sp. Kl. Vytis $       193.00 Proc. iš spec. Palikimo
Geelong t.š. grupei $       193.00  
Brisbane Sp. Kl. Baltija $   3,000.00 2015m Sporto Šventei
Valda Solomon $       600.00 Kelionės išlaidos mokant 2-trą Š.G.
Melb. Varpas Sp. Kl. $   4,000.00 2016m sporto Šventei
D. Levickienė $         38.45 Už L. Vėl. Dov. Sunbury
Sydney Sp.Kl. Kovas $   2,100.00 Par. Į Gold Coast Sp. Šv.
Sydney Sp.Kl. Kovas $   3,100.00  
Eglė Garrick $   3,350.00 PLB Fin.Kom.Pirm.Dal. Atst. Išl.
Melb. Sk. Džiugo Tuntas $       250.00 Talkos peln. Pask.
G. Tamulytė $       350.00 Butkaus Fondo par. Liet. Main. Mok. Kel. Išlaidos dal Sydney Taut. Šv.
Bernardas Garbačiauskas $   1,015.00 Butkaus fondo Dain. Par. Šaulių Jaun. Dain. Pakv. Į New York
Lith. Studies Soc. Tasmania $   1,896.00 Butkaus Fondo Sibiro atm. Knygos plat. Liet.
Aushra Shivickis $   1,000.00 Butkaus Fondo parama stud. Iš Liet.
Viso: $56,609.31