Australijos lietuvių fondas – ALF

ALB – nėje pagal savo įstatus veikia Australijos lietuvių fondas, įregistruotas 1977 metais gruodžio 1 dieną. Registruotas Fondas, Australian Lithuanian Foundation Incorporated in Victoria, perėmė visą turtą, teises ir įsipareigojimus iš Australijos lietuvių fondo, kurio metmenys buvo priimti 1972 metais, ALB Krašto tarybos sesijoje, Bankstowne, N.S.W.

ALF veikla

Australijos lietuvių fondas pateikia savo veiklos pranešimą ALB Krašto tarybos sesijai. Australijos lietuvių fondas remia lietuvišką kultūrinį, švietimo ir auklėjimo darbą ir glaudžiai bendradarbiauja su Krašto valdyba, apylinkių valdybomis ir seniūnijomis.

Australijos lietuvių fondo valdyba, skirdama finansinę paramą arba auką pageidauja Krašto valdybos, Apylinkės valdybos arba Seniūnijos pritarimo.

ALF kontaktai

Australian Lithuanian Foundation
c/o Melbourne Lithuanian Club
44 - 50 Errol Street
NORTH MELBOURNE VIC 3051.
Tel: (03) 9578 4319
Email: simkus01@optusnet.com.au