ALB XXXIV KRAŠTO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAI (2014)

Australijos Lietuvių Bendruomenės (ALB)
XXXIV Krašto Tarybos posėdžio
Protokolas Nr. 1

 

2014 gruodžio 29 d.

Sydnėjaus Lietuvių Klybas, Bankstown

 

Dalyvauja 30: Pagal narių sąrašą

Pasiteisinimai: Nėra

Protokolas: Dr Rasa Ruseckaitė

Susirinkimo trukmė: 09.00 – 15.10 val.

 

Sutrumpinimai:

 AŠ – Algirdas Šimkus GJ – Giedrimas Jeglinskas MM – Monika Mack
AM – Algis Milvydas HA – Henrikas Antanaitis RD – Ramūnas Dunda
AZ – Augis Zamoiskis IS – Irena Stumbras RZ – Ramutis Zakarevičius
BP – Birutė Prašmutaitė JB – Jadvyga Burokienė RR – Rasa Ruseckaitė
DP – Daina Pocius JV – Jonas Verbyla RC – Romas Cibas
DKai – Danius Kairaitis JR – Justinas Rutkauskas dalyvavo pirmą dieną iki pietų SG – Sigita Gailiūnas
DL – Danutė Lynikienė KZ – Kazys Zdanius TČ – Tony Čibiras
DK – Darius Kalibatas KP – Kęstutis Protas dalyvavo tik antrą dieną VA – Viva Alekna
DG – Dennis Gaylard LK – Lilija Kozlovskienė dalyvavo pirmą dieną ZP – Zita Prašmutas
ER – Edita Ritmejerytė dalyvavo pirmą dieną MDB – Monika Dana Baltutis ŽP – Žydrė Pember

 

Svarstomi reikalai

 • Suvaţiavimas pradedamas 9.00 val.
 • Suvaţiavimo atidarymas ir invokacija: VA ir Kun. Juozas Deveikis.
 • Išrenkamas prezidiumas: DKai, HA ir SG (pirmininkė)
 • Išrenkamas sekretoriatas: RR
 • Mandatų komisijos rinkimai: IS, TČ, ŽP
 • Nutarimų komisijos rinkimai: KZ ir MDB.

 

Kvorumo patikrinimas – penkiolika (15) RD – Praeitų metų posėdţio protokolo priėmimas nukeliamas, nes ne visi dalyviai perskaitė dokumentus. Suskaičiuojama 12 narių, kurie dalyvavo Adelaidėje – jie galės balsuoti už / prieš arba susilaikyti protokolo priėmimą.
ALB Krašto valdybos pirmininko pranešimas – VA perskaito Gabrieliaus Žemkalnio pranešimą, kuris šiuo metu negali dalyvauti.

Komentarai, klausimai ir diskusijos:

·   Vyksta diskusijos apie naujai atvykusius lietuvius ir galimybes kaip juos įtraukti į bendruomenių veiklą.

·   RC pasiūlo, kad ALB Krašto valdyba įsteigtų postą, atsakingą uţ naujai atvykusiųjų įtraukimą.

·   IS pamini radijo valandėles Geelonge.

·         DKai siųlo, kad radijo valandėlės būtų platesnės, ypač naujiems ţmonėms, nes jie apie jas nieko neţino.

·   AM pakomentuoja, kad daug naujų ţmonių atvyksta trumpam, bet jie keliauja ir greitai išvyksta iš krašto.

·   VA pamini, kad „Facebook“ puslapis gana gerai veikia Melburne.

·   VA pasiųlo balsuoti uţ pranešimą. IS paantrina.

BALSUOJAMA PRIIMTI PRANEŠIMĄ VIENBALSIAI.

VA skaito ALB Krašto valdybos iždininko pranešimą. Vyksta klausimai ir diskusijos.

RC klausia kas atsitiks su esamu sąskaitos likučiu.

VA paaiškina, kad pinigai pereis naujai išrinktos valdybos ţinion.

SG pasiteirauja apie bendruomenių mokestį ir kodėl nėra mokesčio iš Sidnėjaus.

VA paaiškina, kad šiai dienai pinigai nebuvo gauti.

MM pasiųlo priimti pranešimą. RC paantrina.

BALSUOJAMA PRIIMTI PRANEŠIMĄ UŢ – dauguma, SUSILAIKO – 2

AŠ skaito ALB Krašto kontrolės komisijos pranešimą. Vyksta klausimai ir diskusijos.

AŠ pamini, kad visa apyskaita buvo vedama tvarkingai ir jokių priekabių nėra.

BP pasiųlo priimti pranešimą, DG paantrina.

BALSUOJAMA PRIIMTI PRANEŠIMĄ VIENBALSIAI.

PERTRAUKA
HA skaito Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Seimo atstovo pranešimą. Vyksta klausimai ir diskusijos.

ŽP klausia angliško komentaro apie pilietybę ir balsavimą. Diskutuojama apie emigrantų balsavimą Vilniaus apygardoje, ir apie tai, kad reikėtų esamą situaciją pakeisti.

BP komentuoja apie Lietuvos nacionalinė Martyno Maţvydo bibliotekos projektą.

GJ teiraujausi apie dvigubos pilietybės klausimą.

VA pasiųlo pranešimą priimti. KZ paantrina.

BALSUOJAMA PRIIMTI PRANEŠIMĄ VIENBALSIAI.

DG skaito ALB Garbės teismo pranešimą. Vyksta klausimai ir diskusijos.

KZ pakomentuoja, kad sporto problema galėtų būti adresuota Garbės teismui.

MM pakomentuoja, kad Garbės tesimo atvejai turėtų būti inicijuoti pačių ţmonių.

MDB siųlo balsuoti, VA paantrina.

BALSUOJAMA PRIIMTI PRANEŠIMĄ VIENBALSIAI.

ER skaito Australijos lietuvių jaunimo sąjungos (ALJS) pranešimą. Vyksta klausimai ir diskusijos.

SG teiraujasi, ką „Halloween“ šventė turi bendro su lietuviškumu.

RC pakometuoja, kad Sidnėjuje jaunimas eina į kapines, lanko lietuvių kapus prieš Vėlines.

RD klausia ar ER dalyvavo KV susirinkimuose.

RC siųlo ieškoti išeities ir rodyti iniciatyvą, kaip naujus narius ir jaunimą skatinti dalyvauti veikloje.

SG paklausia ar ALJS nariai yra ir Kanberoje.

ZP pakomentuoja apie Eurovizijos vakarėlius Melburne. Kad ten atvyksta ne tik jaunimas, bet ir dauguma kitų bendruomenės narių.

RC siųlo kreiptis į kitas organizacijas, kviesti jaunimą ir dėti daugiau pastangų.

MDB pasiųlo priimti pranešimą. DG paantrina.

BALSUOJAMA PRIIMTI PRANEŠIMĄ VIENBALSIAI.

RC skaito Lietuvių bendruomenės spaudos sąjungos (LBSS) pranešimą. Vyksta klausimai ir diskusijos.

ŽP teiraujasi, kodėl „Mūsų Pastogė“ nėra elektroniškai prieinama. Atsakoma, kad tokia buvo apklausos metu priimta nuomonė, kad geriau, kad laikraštis nebūtų internete.

ZP teiraujasi apie prenumeratas. Atsakoma, kad laikraštį skaito vyresni ţmonės.

MM pasiųlo priimti pranešimą. KZ paantrina.

BALSUOJAMA PRIIMTI PRANEŠIMĄ VIENBALSIAI.

PERTRAUKA
Kvorumo patikrinimas – penkiolika (15)

LK skaito ALB Kultūros ir švietimo tarybos pranešimą. Vyksta klausimai ir diskusijos.

GJ teiraujasi apie lituanistinių mokyklų finansavimo galimybes. Diskutuojama apie Metraščio trečio tomo išleidimo galimybes.

KZ mano, kad bus neįmanoma metraštį išleisti.

MDB nepritaria, ir mano, kad metraštis yra be galo naudingas, ir kad jis turėtų apimti paskutinius trisdešimt metų. LK siųlo, kad kiekviena organizacija paruoštų savo individualų metraštį.

AM mano, kad reikalingas vienas redaktorius, kuris koordinuotų šį leidinį.

SG primena, kad Kanberos skautai persiuntė savo veiklos medţiagą į Adelaidę.

RZ domisi, kiek ţmonių tokio leidinio norėtų ir ar iš viso jo reikia.

HA pastebi, kad metraštis ir istorija yra du skirtingi dalykai. Jis pasiųlo, kad kiekviena apylinkė aprašytų savo veiklą ir to pakaktų. AŠ primena, kad reikia į šį reikalą atsiţvelgti realistiškai ir galvoti apie praktinę naudą.

MM mano, kad toks leidinys būtinas, kad kartos po šimto metų galėtų skaityti,

DG siųlo, kad metraštis būtų skaitmeniniame formate.

IS primena apie SLIC puslapio naudą. RZ nemano, kad tai ALB reikalas.

SG primena Kanberos Romuviečių istoriją, ir kaip jie aktyviai aprašė savo gyvenimą ir jie medžiagą persiuntė į Adelaides archyvą. ZP komentuoja, kad metraščio iškleidimas yra sunkus darbas, ir kad galbūt maţai kas norės jo imtis.

IS pakomentuoja, kad Geelongo bendruomenė pradės aprašinėti savo gyvenimą. KZ pasiųlo, kad toks darbas būtų apmokestinamas, panašiai kaip Popenhagen knygos išleidimas. RZ pasiųlo šį klausimą paruošti kaip pasiūlymą rezoliucijai. Diskusijos baigiamos.

TČ pasiųlo priimti pranešimą. AŠ paantrina.

BALSUOJAMA PRIIMTI PRANEŠIMĄ VIENBALSIAI.

DP skaito ALB Archyvo vedėjos pranešimą. Vyksta klausimai ir diskusijos.

BP paklausia, kur siųsti archyvo informaciją, teiraujasi fizinio adreso. RZ primena apie R. Kraujalio vizitą kuris lankėsi Archyvo konferencijoje, ir jis pasiruošęs padėti tvarkyti archyvo reikalus. D Dapkutė iš Kauno taip pat tuo domisi.

HA pasiųlo kalbėtis su Lietuvos Kultūros Taryba Lietuvoje, nes jiems mūsų archyvų

Apylinkių pranešimai.

Adelaidė. SG pakviečia pagerbti amţinatilsį buvusį Adelaidės LB piriminką Antaną Pocių. Komentarų esamam pranešimui nėra.

Brisbenas. BP paklausia apie Eva Vickers (Eve Wicks) knygos leidimą. Atsakoma, kad darbas sustojęs, nes autorė serga.

SG klausia ar „Pamesta klumpė“ lankėsi Brisbene ir ragina juos pakviesti. Daugiau komentarų nėra.

Kanbera. ŽP neturi papildomų komentarų.

BP pasiteirauja apie finansinę padėtį. Atsakoma, kad padėtis puiki.

ŽP pastebi, kad maţai ţmonių kurie dalyvauja bendruomenės veikloje. Geelongas. IS primena sporto klubo problemą. Melburnas. MM neturi komentarų.

Sidnėjus. Diskutuojama Sidnėjaus lietuvių klubo „Dainavos“ ateitis. RZ paaiškina, kad greitu laiku viskas išsispręs.

Diskusijos baigiamos. Pirmos dienos darbo pabaiga.

 

Pasirašė XXXIV ALB Krašto tarybos prezidiumas 2014 m. gruodžio 29 d., Sidnėjus
Sigita Gailiūnaitė, KT pirmininkė
Henrikas Antanaitis, KT vicepirmininkas
Dr. Danius Kairaitis, KT vicepirmininkas
Dr. Rasa Ruseckaitė, KT sekretorė

 

 

 

Australijos Lietuvių Bendruomenės (ALB)
XXXIV Krašto Tarybos posėdžio
Protokolas Nr. 2

 

2014 gruodžio 30 d.

Sydnėjaus Lietuvių Klybas

 

Dalyvauja 27: Pagal narių sąrašą: AŠ, AM, AZ, BP, DP, DKai, DK, DL, DG, GJ, HA, IS, JB, JV, KZ, KP, MDB, MM, RD, RZ, RR, RC, SG, TČ, VA, ZP, ŽP.

Pasiteisinimai: Nėra

Protokolas: Dr Rasa Ruseckaitė /R. Cibas

Susirinkimo trukmė: 09.00 –

 

Sutrumpinimai:

AŠ – Algirdas Šimkus GJ – Giedrimas Jeglinskas MM – Monika Mack
AM – Algis Milvydas HA – Henrikas Antanaitis RD – Ramūnas Dunda
AZ – Augis Zamoiskis IS – Irena Stumbras RZ – Ramutis Zakarevičius
BP – Birutė Prašmutaitė JB – Jadvyga Burokienė RR – Rasa Ruseckaitė
DP – Daina Pocius JV – Jonas Verbyla RC – Romas Cibas
DKai – Danius Kairaitis JR – Justinas Rutkauskas dalyvavo pirmą dieną iki pietų SG – Sigita Gailiūnas
DL – Danutė Lynikienė KZ – Kazys Zdanius TČ – Tony Čibiras
DK – Darius Kalibatas KP – Kęstutis Protas dalyvavo tik antrą dieną VA – Viva Alekna
DG – Dennis Gaylard LK – Lilija Kozlovskienė dalyvavo pirmą dieną ZP – Zita Prašmutas
ER – Edita Ritmejerytė dalyvavo pirmą dieną MDB – Monika Dana Baltutis ŽP – Žydrė Pember

 

Svarstomi reikalai

Suvaţiavimas pradedamas 9.00 val. Kvorumo patikrinimas – penkiolika (15) Pagal dienotvarkę kviečiamas Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos (ALFAS) pirmininką, tačiau jo nėra. S. Balnionis nepranešė, jog dalyvauti negali. Pasiūlymai iš delegatų jam nusiųsti laišką / įspėjimą apie nemandagų elgesį.

 

AŠ skaito Australijos lietuvių fondo (ALF) pranešimą. Vyksta klausimai ir diskusijos.

MM klausia, kodėl kai kurių knygų išleidimui ALF paskyrė maţiau pinigų. Atsakoma, jog tai priklauso nuo aplinkybių, ir ar leidţiama knyga iš tiesų yra naudinga visai bendruomenei.

DKai klausia, ar yra kokios nors taisyklės tiems, kurie nori gauti Fondo paramą. TČ teiraujasi apie ALF narystę – kas gali būti nariu.

ŽP prašo, kad ALF persiųstų informaciją apią vizituoančius studentus ar menininkus, kad kitos bendruomenės apie juos ţinotų ir galėtų pakviesti.

BP pasiųlo, kad apie tai būtų pranešta Krašto valdybai, kuri informuos bendruomenes.

RZ paklausia apie draudimo reikalus, ir ar atskiros organizacijos galėtų prašyti Fondą tokį draudimo polisą nupirki.

AŠ paaiškina, kad tai rimta problema, tačiau gali būti sunku patenkinti kiekvieną prašymą, nes individualūs poreikiai bus skirtingi. Vyksta diskusijos draudimo tema. MM pasiųlo balsuoti uţ pranešimą. ŽP paantrina.

BALSUOJAMA PRIIMTI PRANEŠIMĄ VIENBALSIAI.

Ginta Viliūnas skaito LR Garbės Konsulės (NSW, ACT ir QLD) pranešimą. Vyksta klausimai ir diskusijos.

Komentauojama, kad daug bendruomenių tik paskutinę minutę suţino apie įvairius renginius ar grantus.

ŽP paklausia kaip atnaujinti LR piliečio pasą. Konsulė paaiškina, RD klausia, ar yra Garbės Konsulas Pietų Australijai.

RZ klausia, ar bus įsteigtas pilnas Konsulatas. Paaiškinama, kad renkama per bendruomenes, pagal gautus pasiūlymus. HA atsako, kad ambasados tikrai nebus Australijoje kol kas. Diskusijos baigiamos.

Nenumatyti pranešimai.

RZ iškelia klausimą apie Satuto 18 ir 27ą punktus, jam patariama, kad Statutas turėtų būti svarstomas atskirai.

RC praneša apie specialų „Mūsų Pastogės“ numerų, kurį galima įsigyti Suvaţiavimo metu.

SG pasiųlo balsuoti uţ 2012 metų Suvaţiavimo protokolus.

BALSUOJAMA VIENBALSIAI (balsuoja tik tie, kurie dalyvavo Suvaţiavime, jų yra 12).

SG pasiųlo balsuoti uţ 2014 metų Bendruomenių pranešimu. BALSUOJAMA VIENBALSIAI. 10:30 val. PERTRAUKA (Po pertraukos sekretoriauja Romas Cibas).

 

 

Pasirašė XXXIV ALB Krašto tarybos prezidiumas 2014 m. gruodžio 29 d., Sidnėjus
Sigita Gailiūnaitė, KT pirmininkė
Henrikas Antanaitis, KT vicepirmininkas
Dr. Danius Kairaitis, KT vicepirmininkas
Dr. Rasa Ruseckaitė, KT sekretorė

 

 

 

Australijos Lietuvių Bendruomenės (ALB)
XXXIV Krašto Tarybos posėdžio
Protokolas Nr. 3

 

2014 gruodžio 31 d.

Sydnėjaus Lietuvių Klybas

 

 

Dalyvauja: Rytinės sesijos dalyviai

Stebėtojai: Nijolė Bižytė, Kun Juozas Deveikis, Eglė Garrick, Gražina ir Romas Katauskai, Monika Šerlinskaitė, Ginta Viliūnas.

Protokoluoja: Romas Cibas

Sesijos trukmė: 11.45 – 13.45 val.

 

Ateinančių ALD vietos nustatymas

Henrikas Antanaitis: Nustatant ateinančių ALD vietą, turime savęs atsiklausti koks yra ALD tikslas.

Ramutis Zakarevičius: Lietuvių Dienos nėra vien tik Australijos lietuviams. Kodėl neįtraukti lietuvius iš užjūrio?

Dennis Gaylard: Lietuvių Dienos yra apie asmeniškus ryšius su kitom organizacijom. Turėtumėm visus pritraukti.

Monika Mack: Gal turėtumėm sutrumpinti tą įvykį? Tikimės jis bus Melbourne.

Danius Kairaitis: Aš manau, kad jis gali būti tik Melbourne.

Birutė Prašmutaitė: Gal pasinaudoti interneto?

Kazys Zdanius: Atidarymas gali įvykti ne vien sporto salėj. Po 50 metų galima daryti ir kitaip.

Algis Milvydas: Turėtumėm neatskirti sporto šventės, nes parengimų yra per daug.

Romas Cibas: Nustatant vietą turėtumėm įvertinti bendruomenei naudą ne vien iš siekiamo tikslo, bet ir iš pačios kelionės siekiant to tikslo.

Kun. Juozas Deveikis (stebėtojas): Atidarymas galėtų būti bažnyčioje.

Sigita Gailiūnaitė: Yra įvairių būdų, kaip išjudinti bendruomenę. Irena Stumbrienė: Reikalinga parama.

Ginta Viliūnas (stebėtoja): Darbas jungia žmones. Sveikinu Sydnėjų.

Dennis Gaylard: Perdaug smulkinamės. Ko norime atsiekti?

Irena Stumbrienė: Labai smagu matyti jaunimą ant scenos.

Ramutis Zakarevičius: Labai svarbus yra Tarybos Suvažiavimas. Kalėdos ir Nauji Metai yra vienintėlis laikas, kuris tinkamas visiems.

JadvygaBurokienė: Pakviesti naujuosius ateivius prisijungti į mūsų parengimus.

Daina Pociūtė: Tai kur bus?

Dennis Gaylard: Melbournas sutinka būti šeimininku, nebent kas norėtų labiau.

Daina Pociūtė: Ar mes galime turėti 2018 Adelaidėj?

Nijolė Bižytė (stebėtoja): Gal galima sujungti į dvi vietas?

Dennis Gaylard: Niekur neuždrausta turėti dvi sesijas.

Viva Alekna: Mes tokių dalykų negalim pramatyti.

Birutė Prašmutaitė: Ką galim pramatyti, darykim dabar.

Algis Milvydas: Adelaidė tikisi surengti už keturių metų.

Ginta Viliūnas (stebėtoja): Jei kas nori paruošti balių, aš atvyksiu.

Kazys Zdanius: Krašto Taryba nusprendžia kur bus.

Monika Mack: Galim visaip kalbėti.

 

Siūlymas: Sekančios Lietuvių Dienos būtų Melbourne.

Siūlo: Monika Mack.

Paremia: Birutė Prašmutaitė.

Balsavimas: Siūlymas priimtas vienbalsiai.

 

Taip pat pritarta, kad po Melbourno, Lietuvių Dienos būtų Adelaidėj.

 

Būsimos Krašto Valdybos vietos nustatymas

Po diskusijų.

Siūlymas: Krašto Valdybos vietą patvirtinti Sydnėjuj.

Siūlo: Viva Alekna.

Paremia: Birutė Prašmutaitė.

Balsavimas: Siūlymas priimtas vienbalsiai.

 

ALB Krašto Valdybos rinkimai

Ramutis Zakarevičius: Kadangi ALB Konstitucija leidžia į tą pačią Krašto Valdybą asmenims kandidatuoti ir iš kitų miestų, rekomenduoju sekančius kandidatus:

Moniką Šerlinskaitę – naujai atvykusią, turinčią vizą trims metams išbūti Australijoj;

Eglę Žižytę-Garrick – ėjusi aukštas pareigas Sydnėjaus miesto savivaldybėj;

Giedrimą Jeglinską – baigęs JAV Karo Mokyklą, Australijoj gyvena antri metai;

Antaną Čibirą–Canberros lietvių apylinkės veikėjas;

Kęstutį Protą – ilgametis Sydnėjaus bendruomenės veikėjas;

Dr. Ramutį Zakarevičių – ALB Sydnėjaus Apylinkės Pirmininkas.

 

Siūlymas: Neesant pakankamai kandidatų atrinkimui, visi pristatyti kandidatai būtų išrinkti į Krašto Valdybą.

Siūlo: Danius Kairaitis.

Paremia: Viva Alekna.

Balsavimas: Siūlymas priimtas vienbalsiai.

Henrikas Antanaitis: Sveikinu naują Krašto Valdybą, kuri susidaro iš trijų kartų atstovų – vyresnių, jaunesnių ir naujų ateivių. Viva Alekna: Sveikinu išeinančios Krašto Valdybos vardu ir linkiu sėkmės ateity.

 

Garbės Teismo, Kontrolės Komisijos rinkimai

Be ypatingų diskusijų sekantys kandidatai buvo pristatyti į Garbės Teismą:

Dennis Gaylard – Melbourno Apylinkė;

Rasa Mauragienė – Canberros Apylinkė;

Irena Stumbrienė – Geelongo Apylinkė.

Siūlymas: Pristatyti kandidatai būtų įšrinkti į Garbės Teismą.

Siūlo: Algis Šimkus.

Paremia: Zita Prašmutaitė.

Balsavimas: Siūlymas priimtas vienbalsiai.

 

Be ypatingų diskusijų sekantys kandidatai buvo pristatyti į Kontrolės Komisiją:

Romas Cibas – Sydnėjaus Apylinkė;

Jadvyga Burokienė – Sydnėjaus Apylinkė.

Siūlymas: Pristatyti kandidatai būtų įšrinkti į Kontrolės Komisiją.

Siūlo: Algis Šimkus.

Paremia: Dennis Gaylard.

Balsavimas: Siūlymas priimtas vienbalsiai.


 

PLB XV Seimo Atstovų rinkimai, renkami 3 atstovai

Henrikas Antanaitis: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas įvyks 2015 m. liepos mėnesio 14-17 dienomis, Vilniuje. Australijai priklauso penkios vietos: dvi ex-officio ir trys renkamos. Ex-officio atstovai yra Krašto Valdybos Pirmininkas arba jo pavaduotojas ir Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos Pirmininkas arba jo pavaduotojas. Tris atstovus renka Krašto Taryba. Išrinktam atstovui negalint vykti į Seimą, jį pavaduoja sekantis aukščiausiai balsų gavęs kandidatas. Balsams pasidalinus lygiomis, jauniausias kandidatas perima atstovo vietą.

Kazys Zdanius: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas susideda išmaždaug 150-180 atstovų iš visų kraštų pasaulyje kur randasi lietuvių bendruomenės. Seimo atstovai patys susimoka už savo kelionę į Lietuvą ir surištas išlaidas. PLB Seimo atstovai būna pagarbiai laikomi Lietuvos Vyriausybės ir Prezidentūros. Po sugrįžimo, Seimo atstovai atraportuoja įvykius Krašto Valdybai.

Į PLB Seimą buvo teisėtai pasiūlyti ir paremti sekantys kandidatai:

Irena Stumbrienė – Geelongo Apylinkė;

Romas Cibas – Sydnėjaus Apylinkė;

Eglė Žižytė-Garrick – Sydnėjaus Apylinkė;

Monika Šerlinskaitė – Sydnėjaus Apylinkė;

Giedrimas Jeglinskas – Sydnėjaus Apylinkė;

Antanas Čibiras – Canberros Apylinkė;

Monika Mack – Melbourno Apylinkė.

Sutikus kandidatuoti, virš minėti asmenys buvo pakviesti pristatyti savo trumpą profilį Krašto Tarybai. Po prisistatymų įvyko slaptas balsavimas.

Balsavimo rezultatai:

Eglė Žižytė-Garrick 16

Irena Stumbrienė 14

Romas Cibas 12

Antanas Čibiras 11

Gedrimas Jaglinskas 10

Monika Šerlinskaitė 4

Monika Mack 4

Pirmieji trys asmenys tapo teisėtai išrinkti atstovauti Australiją XV PLB Seime.

 

Rezoliucijos – diskusijos, balsavimas

 1. Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos suvažiavimo atstovai susirinkę 2014 m. gruodžio mėn. 31 d. Sydney, pritaria, kad Krašto Valdyba skirtu nemažiau $1,000.00 (vieno tūkstančio dolerių), kaipo metinę stipendiją Australijos Lietuvių Archyvo išlaikymui.

Siūlo: Daina Pocius.

Paremia: Augis Zamoiskis.

Balsavimas: UŽ – Dauguma PRIEŠ – 2 SUSILAIKĖ – 0

Rezoliucija priimta.

 

 1. Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos suvažiavimo atstovai susirinkę 2014 m. gruodžio mėn. 31 d. Sydney, nusprendžia ir nurodo Kultūros ir Švietimo Tarybai susisiekti su visų Australijos lietuvių savaitgalio mokyklų vedėjais ir patarti jiems mokinti lietuviškų dainų ir šokių, kad tie vaikai galėtų dalyvauti lietuvių dienų programose.

Siūlo: Jadvyga Burokienė.

Paremia: Dana Monika Baltutienė.

Balsavimas: UŽ – Dauguma PRIEŠ – 2 SUSILAIKĖ – 4

Rezoliucija priimta.

 

 

 1. Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos suvažiavimo atstovai susirinkę 2014 m. gruodžio mėn. 29, 31 d. Sydney mieste, prašo Lietuvos Respublikos Seimo, kad būtų įsteigta atskira viena ar daugiau rinkiminių apygardų Lietuvos piliečiams gyvenantiems užsienyje.

Siūlo Henrikas Antanaitis.

Paremia: Irena Stumbrienė.

Balsavimas: UŽ – 19 PRIEŠ – 1 SUSILAIKĖ – 1

Rezoliucija priimta.

 

 1. Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos suvažiavimo atstovai susirinkę 2014 m. gruodžio mėn. 29, 31 d. Sydney mieste, atsižvelgdami į vis didėjantį skaičių atvykstančių Lietuvos piliečių į Australiją, kurie norėtų dalyvauti Lietuvos gyvenime ir bendradarbiauti su Lietuva, tuom prisilaikant prie Lietuvos Vyriausybės skelbtos Globalinės Lietuvos Strateginio Plano, prašo Lietuvos Respublikos Seimo, kad padarytų sekantį pakeitimą pilietybės įstatyme įstatyminiu būdu: “LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ TURĖTŲ BŪTI IŠSAUGOMA ĮGIJUS KITOS ŠALIES PILIETYBĘ ASMENIMS (TAIP PAT JŲ PALIKUONIAMS – VAIKAMS, VAIKAIČIAMS IR PROVAIKAIČIAMS), KURIŲ TĖVAI, SENELIAI AR JIE PATYS BUVO LIETUVOS PILIEČIAIS IKI TSRS OKUPACIJOS PRADŽIOS 1940 M. BIRŽELIO 15 D. IR TIEMS KURIE IŠVYKO IŠ LIETUVOS PO 1990 M. KOVO 11D.”

Siūlo: Henrikas Antanaitis.

Paremia Romas Cibas.

Balsavimas: UŽ – 21 PRIEŠ – 0 SUSILAIKĖ – 3

Rezoliucija priimta.

 

 1. Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos suvažiavimo atstovai susirinkę 2014 m. gruodžio mėn. 31 d. Sydney, sveikina Sydnėjaus Lietuvių Dienų Ruošos Komiteto narius ir visus kurie jiems talkininkavo ir visiems kitiems kurie prisidėjo prie šių Lietuvių Dienų sėkmingos eigos.

Siūlo: Kazys Zdanius.

Paremia: Romas Cibas.

Balsavimas: UŽ – visi PRIEŠ – 0 SUSILAIKĖ – 0

Rezoliucija priimta vienbalsiai.

 

 1. Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos suvažiavimo atstovai susirinkę 2014 m. gruodžio mėn. 31 d. Sydney, siūlo paįvairinti ALB Konstitucijos VIII-to Skyriaus, 57-to Punkto, Paragrafą (b), kuriame nurodoma, kad Garbės Teismas “taria dėl ALB institucijų sprendimų bei veiksmų teisėtumo”. Siūlymas yra paivairinti sekančiai: “pataria dėl ALB institucijų sprendimų bei veiksmų teisėtumo”.

Siūlo: Dennis Gaylard.

Paremia: Birutė Prašmutaitė.

Balsavimas: UŽ – 12 PRIEŠ – 8 SUSILAIKĖ – 1

Rezoliucija nepriimta, nepasiekus reikalingo 75% balsų skaičiaus.

 

 1. Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos suvažiavimo atstovai susirinkę 2014 m. gruodžio mėn. 31 d. Sydney, siūlo paįvairinti ALB Konstitucijos VIII-to Skyriaus, 57-to Punkto, Paragrafą (c), kuriame nurodoma, kad Garbės Teismas “nagrinėja ir sprendžia bendruomenėje esančių bendruomeninių organizacijų bei institucijų tarpusavio ginčus”. Siūlymas yra paįvairinti sekančiai: “nagrinėja ir tarpininkauja bendruomenėje esančių bendruomeninių organizacijų bei institucijų tarpusavio ginčus”.

Siūlo: Dennis Gaylard.

Paremia: Birutė Prašmutaitė.

Balsavimas: UŽ – 12 PRIEŠ – 8 SUSILAIKĖ – 1

Rezoliucija nepriimta, nepasiekus reikalingo 75% balsų skaičiaus.

 

 

 

 1. Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos suvažiavimo atstovai susirinkę 2014 m. gruodžio mėn. 31 d. Sydney, siūlo pakeisti ALB Konstitucijos III-čio Skyriaus, 27-to Punkto, Paragrafą (b), kuriame paskelbta: “Krašto Valdyba sprendžia paprasta balsų dauguma. Susilaikiusiųjų balsai laikomi nepalaikiusiems siūlymo ir priskaičiuojami prie balsavusių ‘prieš’. Balsams pasidalinus lygiomis, sprendimą nulemia posėdžiui pirmininkaujančio balsas”. Siūlymas turi du variantus: [a] išbraukti ketvirtą žodį ‘paprasta’, arba [b] išbraukti antrą sakinį.

Siūlo: Danius Kairaitis.

Paremia: Algis Šimkus.

Balsavimas: UŽ – 11 PRIEŠ – 10 SUSILAIKĖ – 2

Rezoliucija nepriimta, nepasiekus reikalingo 75% balsų skaičiaus.

 

Suvažiavimo uždarymas

Dr Kazys Zdanius, Krašto Tarybos atstovų vardu, pasiūlė padėkoti Krašto Tarybos Prezidiumui ir Sekretoriatui už sklandžiai pravestas Krašto Tarybos sesijas. Visi atstovai parėmė ir priėmė šį pasiūlymą vienbalsiai, su garsiu aplodismentu.

Krašto Tarybos PirminikėSigita Gailiūnaitė taipogi padėkojo savo kolegoms Prezidiume, Sekretoriate ir visiems Krašto Tarybos atstovams už produktyviai atliktas sesijas ir 13.45 val. uždarė XXXIV Krašto Tarybos Suvažiavimą su Tautos Himnu.

 

 

Pasirašė XXXIV ALB Krašto tarybos prezidiumas 2014 m. gruodžio 29 d., Sidnėjus
Sigita Gailiūnaitė, KT pirmininkė
Henrikas Antanaitis, KT vicepirmininkas
Dr. Danius Kairaitis, KT vicepirmininkas
Romas Cibas (šio protokolo) Sekretorius