ALB Statutas

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS STATUTAS
(2012 metų redakcija)

I SKYRIUS
BENDRIEJI NUOSTATAI
1. Australijos lietuvių bendruomenė jungia visus Australijoje pastoviai gyvenančius lietuvius.
2. ALB nariai yra visi lietuviai ar lietuvių kilmės žmonės bei lietuvių mišrių šeimų nariai be amžiaus, lyties, tikėjimo ar pažiūrų skirtumo, jeigu jie pildo ALB statutą.
(a) Kiekvienas ALB narys, laikydamasis Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Lietuvių Chartos skelbiamų tikslų bei uždavinių, reiškia lietuvių tautos ryžtą išlaikyti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę.
3. Krašto taryba trijų ketvirčių (3/4) balsų dauguma gali pakviesti Garbės nariais asmenis, bet ne ALB narius, kurie yra pasitarnavę Lietuvai arba Lietuvių bendruomenei. Šie Garbės nariai neįeina į Krašto tarybą.
4. Asmenys minėti antrame straipsnyje išvykę iš Australijos pastoviai gyventi į kitą kraštą ar sąmoningai nusikaltę ALB statutui, nustoja būti ALB nariais.
5. ALB nariai Bendruomenėje veikia per savo tikybines, kultūrines, ekonomines, socialines, sporto, jaunimo ir kitokias organizacijas, draugijas ar kitokius sambūrius.
6. ALB tikslas yra jungti Australijoje gyvenančius lietuvius, rūpintis jų kultūriniais ir socialiniais reikalais.
7. ALB tikslai siekiami, jos narių interesai ginami ir Bendruomenė atstovaujama pagal šio statuto nuostatus.
8. ALB nariai yra lojalūs Australijos kraštui ir aktyviai dalyvauja Australijos gyvenime, prisideda lietuviškos kultūros įnašu.

II SKYRIUS
KRAŠTO TARYBA
9. Vyriausias ALB reikalų tvarkytojas ir jos valios reiškėjas yra Krašto taryba. Ji:
(a) paruošia ALB statutą, jį keičia ir papildo;
(b) renka Krašto vykdomuosius organus;
Krašto valdybą,
Krašto kontrolės komisiją,
ALB Garbės teismą,
(c) renka Australijos lietuvių atstovus į PLB Seimą;
(d) nustato Australijos lietuvio metinio mokesčio ir kitų rinkliavų dydį;
(e) tvirtina Krašto valdybos pateiktą ir Kontrolės komisijos patikrintą kadencijos
laikotarpio veiklos ir finansinę apyskaitą;
(f) sprendžia visus ALB liečiančius klausimus.
10. ALB Krašto tarybą sudaro:
Krašto valdybos nariai, ALB Garbės teismo pirmininkas arba jo pavaduotojas, Krašto kontrolės komisijos pirmininkas arba jo pavaduotojas, Apylinkių valdybų pirmininkai arba jų pavaduotojai, Seniūnijų seniūnai, LR Seimo ir PLB komisijos narys, atstovaujantis ALB, arba jo pavaduotojas, Australijos lietuvių fondo pirmininkas arba jo pavaduotojas, Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjungos pirmininkas arba jo pavaduotojas, PLB Seimo nariai, Australijos lietuvių bendruomenės archyvo vedėjas arba jo pavaduotojas, ALFAS pirmininkas arba jo pavaduotojas, ir Apylinkių slaptu balsavimu išrinkti nariai.
11. Krašto valdyba nustato ir paskelbia kiek kuriai apylinkei atitenka Tarybos narių, atsižvelgdama į solidarumo mokestį susimokėjusių narių skaičių kiekvienoje apylinkėje, bet ne mažiau kaip vieną nuo 20 bendruomenės narių.
12. Tarybos nariui mirus, persikėlus gyventi į kitą apylinkę ar atsisakius būti Tarybos nariu, jo vieton į Tarybą įeina jo atstovaujamoje apylinkėje per rinkimus daugiausiai balsų gavęs kandidatas. Kandidato nesant, ALB Apylinkės valdybos pakviestas asmuo.
13. PLB Seimo nariai renkami paskutinėje ALB Krašto tarybos sesijoje prieš sekantį PLB Seimą. Jų kadencija tęsiasi iki sekančių PLB Seimo narių rinkimų. Kuris nevyksta į PLB Seimą, automatiškai nustoja būti Seimo nariu. Krašto valdyba, jeigu nėra išrinktų kandidatų, skiria PLB Seimo narius savo nuožiūra.
14. Krašto taryba yra renkama dviems (2) metams. Jos rinkimų datą nustato Krašto valdyba antrais savo kadencijos metais. Senosios Krašto tarybos kadencija baigiasi ir naujos Krašto tarybos kadencija prasideda keturias (4) savaites prieš sekančią Krašto tarybos sesiją.
15. Krašto taryba paprastai sesijai kviečiama kartą per dvejus metus. Krašto valdybai ar Tarybos prezidiumui nutarus, arba bent ketvirčiui (1/4) Krašto tarybos narių raštu pasiūlius, Krašto taryba šaukiama nepaprastai sesijai. Ši sesija sprendžia tik tuos klausimus, kurie buvo sužymėti sesijos darbotvarkėje. Susirinkimą praveda Tarybos pirmininkas; jam nesant - vicepirmininkas. Kvorumui reikia absoliutinės (pusė plius vienas) narių daugumos. Jos nesant, po pusės valandos susirinkimas įvyksta, jeigu jame dalyvauja ketvirtis (1/4) Krašto tarybos narių.
16. Krašto valdyba gali nekviesdama nepaprastos sesijos, atskirus klausimus pavesti Krašto tarybai spręsti korespondenciniu balsavimo būdu. Tokį balsavimą pravesti, balsus patikrinti ir viešai paskelbti, Krašto valdyba sudaro komisiją, susidedančią iš vieno Krašto valdybos nario, ALB Garbės teismo nario, vietos Apylinkės valdybos nario, ir dviejų Krašto tarybos narių, kurie nėra Krašto valdybos nariai.
17. Krašto taryba paprastoje sesijoje renka Tarybos prezidiumą, kuris pasiskirsto pareigomis: Tarybos pirmininkas ir du vicepirmininkai. Tarybos pirmininkas kviečia posėdžių sekretorių ir du jo pavaduotojus Tarybos posėdžių protokolams surašyti. Protokolus pasirašo Tarybos prezidiumas ir sekretorius.
18. Krašto taryba sprendžia klausimus paprasta balsų dauguma, jei šis statutas nenumato kitaip, balsuojama viešai. Sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Susilaikiusiųjų balsai skaičiuojami, bet neturi jokios įtakos balsavimo rezultatams. Jei bent vienas Tarybos narys, nurodęs motyvus, prašo kurį klausimą balsuoti slaptai, Taryba nutaria balsavimo būdą.
19. Tarybos nariai į sesiją kviečiami raštu ne vėliau kaip keturias (4) savaites prieš sesijos susirinkimą, nurodant vietą, laiką, ir darbų tvarką.

III SKYRIUS
ALB VYKDOMIEJI ORGANAI
ALB KRAŠTO VALDYBA
20. Australijos lietuvių bendruomenei atstovauja ir jai vadovauja Krašto tarybos rinkta Krašto valdyba. Ji:
(a) palaiko ryšius su PLB valdyba;
(b) rūpinasi lietuvybe ir lietuvių vardo orumu;
(c) rūpinasi lietuvių kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalais;
(d) atstovauja lietuvius Australijos valdžios ir kitose įstaigose;
(e) rūpinasi ALB veiklai lėšų sudarymu;
(f) palaiko ryšius su kitų kraštų lietuvių bendruomenėmis ir kitomis lietuvių organizacijomis;
(g) vykdo Krašto tarybos nutarimus;
(h) vykdo kitus šiuo statutu jai skiriamus uždavinius;
(i) kviečia Krašto tarybos sesiją ir nustato jos laiką, vietą ir darbotvarkę.
21. Krašto valdyba instruktuoja, derina ir prižiūri Apylinkių valdybų veiklą. Krašto valdybos potvarkiai Apylinkių valdyboms privalomi.
22. Krašto valdybos potvarkiai, šio statuto 21 str. ribose, gali būti skundžiami krašto Garbės teismui dviejų savaičių laikotarpyje nuo jų paskelbimo ir pranešimo dienos.
23. (a) Krašto valdyba renkama dviems (2) metams iš bent penkių (5) narių. Pirmame posėdyje po rinkimų Krašto valdyba iš savo tarpo išsirenka pirmininką ir pasiskirsto pareigomis.
(b) Papildomai į Krašto valdybą įeina Australijos lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas arba jo atstovas ir, reikalui esant, - vienas Krašto valdybos kooptuotas asmuo.
24. Krašto valdybos, Kontrolės komisijos ir ALB Garbės teismo kadencija baigiasi naujai Valdybai pareigas perdavus. Perdavimas turi įvykti ne vėliau, kaip per 30 dienų, naują valdybą išrinkus.
25. (a) Pageidautina, kad Krašto valdyba ir jos būstinė būtų paeiliui Adelaidėje, Melbourne ir Sydney, bet reikalui esant Krašto taryba gali nutarti rinkti Krašto valdybos narius iš įvairių vietovių.
(b) Pirmuoju atveju Krašto valdybos būstinė nustatoma Krašto tarybos narių suvažiavime bent 2 mėn. prieš suvažiavimą susitarus su numatomos Krašto valdybos būstinės Apylinkės valdyba.
(c) Antruoju atveju Krašto valdybos būstinę nustato išrinktieji nariai per pirmą Krašto valdybos posėdį po Krašto tarybos suvažiavimo.
26. Krašto valdybos nariui mirus ar dėl kitų priežasčių nustojus būti valdybos nariu, jo vieton įeina, per Krašto valdybos narių rinkimus, daugiausia balsų gavęs kandidatas.
27. (a) Krašto valdybos posėdžiai vyksta betarpiškai valdybos nariams suvažiavus į vieną vietą arba nuotoliniu būdu naudojant bet kokias telekomunikacijas. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja bent keturi (4) valdybos nariai.
(b) Krašto valdyba sprendžia paprasta balsų dauguma. Susilaikiusiųjų balsai laikomi nepalaikiusiais siūlymo ir priskaičiuojami prie balsavusiųjų „prieš“. Balsams pasidalinus lygiomis, sprendimą nulemia posėdžiui pirmininkaujančio balsas.
(c) Visi Krašto valdybos nutarimai surašomi posėdžių protokolų knygoje arba atspausdinami ir įdedami į bylą. Betarpiško posėdžio atveju protokolas pasirašomas visų posėdyje dalyvavusių narių. Neakivaizdinio posėdžio atveju prie protokolo prijungiamas visų telekonferencijoje dalyvavusių valdybos narių paprastu ar el. paštu atsiųstas pritarimas protokolui.

IV SKYRIUS
APYLINKĖ IR APYLINKĖS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
28. Vietovėje, kur gyvena nemažiau šimto (100) lietuvių, steigiama Australijos lietuvių bendruomenės apylinkė. Reikalui esant, Krašto valdyba gali leisti įsteigti apylinkę ir mažesniam lietuvių skaičiui. Apylinkės ribas nustato Krašto valdyba.
29. Apylinkės reikalus sprendžia Apylinkės visuotinis susirinkimas. Jis:
(a) renka apylinkės vykdomuosius organus - valdybą, Apylinkės kontrolės komisiją, ir apylinkės atstovus į Krašto tarybą;
(b) tvirtina Apylinkės valdybos pateiktą ir Kontrolės komisijos patikrintą veiklos ir finansinę kadencijos laikotarpio apyskaitą;
(c) sprendžia visus apylinkę liečiančius klausimus;
(d) ALB apylinkei įsikorporavus, naujai inkorporuotos Bendruomenės valdyba perima visus Apylinkės valdybos įsipareigojimus ir teises.
30. (a) Neinkorporuotos apylinkės susirinkimas kviečiamas bent kartą per metus. Apylinkės valdyba gali kviesti susirinkimą bet kuriuo metu. Ketvirtadaliui (1/4) apylinkės narių, turinčių teisę balsuoti arba Apylinkės kontrolės komisijai raštu pasiūlius ir svarstytinus klausimus nurodžius. Apylinkės valdyba turi sukviesti Apylinkės susirinkimą, ne vėliau kaip po dviejų (2) savaičių, siūlymą gavus.
(b) Inkorporuotos Apylinkės susirinkimas kviečiamas prisilaikant jos inkorporavimo įstatų.
33. Apylinkės valdyba, kviesdama susirinkimą, bent prieš keturiolika (14) dienų skelbia apylinkės nariams susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę.
34. Susirinkimas įvyksta dalyvaujant ne mažiau pusei plius vienam turinčių teisę balsuoti tos apylinkės narių. Kviečiamu laiku reikalaujamam skaičiui nesusirinkus, po pusvalandžio susirinkimas įvyksta nežiūrint dalyvių skaičiaus.
35. Susirinkimą pradeda valdybos pirmininkas arba kitas jo pavestas valdybos narys. Susirinkimui vadovauja susirinkimo išrinktas pirmininkas.
36. Susirinkimo protokolui surašyti susirinkimo pirmininkas pasikviečia sekretorių.
37. Susirinkimas sprendžia paprasta balsų dauguma. Sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Susilaikiusiųjų balsai skaičiuojami, bet neturi jokios įtakos balsavimo rezultatams. Balsuojama viešai. Jei bent vienas susirinkimo narys, nurodęs motyvus, prašo kurį klausimą balsuoti slaptai, susirinkimas nutaria balsavimo būdą.

V SKYRIUS
APYLINKĖS VALDYBA
38. Apylinkei vadovauja visuotinio susirinkimo išrinkta Apylinkės valdyba. Ji:
(a) vykdo Apylinkės susirinkimo nutarimus;
(b) organizuoja lietuvių auklėjimo ir švietimo įstaigas, rūpinasi jų išlaikymu;
(c) Apylinkės kultūrinei ir socialinei veiklai skatinti organizuoja, globoja ir remia vietos kultūrines, sporto, savišalpos ir kitas lietuviškas organizacijas, ir paskirų asmenų ar jų sambūrių iniciatyvą tose srityse;
(d) remia lietuvius moraliai ir materialiai nelaimės atveju;
(e) rūpinasi lietuvio vardo orumu;
(f) renka Australijos lietuvio mokestį ir rūpinasi lėšų sudarymu apylinkės reikalams;
(g) atstovauja lietuvius valdžios ir kitose įstaigose;
(h) vykdo Krašto valdybos pavedimus ir šio statuto uždedamas pareigas.
39. Apylinkės valdybos narių skaičių nustato Apylinkės susirinkimas. Pirmame posėdyje po rinkimų, Apylinkės valdyba iš savo tarpo išsirenka pirmininką ir pasiskirsto pareigomis.
40. a). Neinkorporuotos bendruomenės Apylinkės valdybos ir Apylinkės kontrolės komisijos kadencijos baigiasi naujai valdybai pareigas perdavus. Perdavimas turi įvykti ne vėliau kaip per penkiolika (15) dienų, naują valdybą išrinkus.
b). Inkorporuotos Bendruomenės valdybos kadencijos trukmė ir pareigų perdavimas naujai valdybai vyksta pagal tos Bendruomenės inkorporavimo įstatus.
41. Neinkorporuotos Bendruomenės Apylinkės valdyba renkama dviems (2) metams.
42. Visi Apylinkės valdybos nutarimai surašomi į posėdžių protokolų knygą, ir posėdžio dalyvių pasirašomi.
43. Apylinkės valdybos nariui mirus ar dėl kitų priežasčių nustojus būti valdybos nariu, jo vieton įeina per valdybos narių rinkimus daugiausiai balsų gavęs kandidatas.
44. Apylinkę likvidavus, jos turtas ir dokumentai perduodami Krašto valdybai, ar, jai pavedus, kitai apylinkei.

VI SKYRIUS
SENIŪNIJOS
45. Vietovėse, kur dėl mažo narių skaičiaus negali būti sudaryta Apylinkė, organizuojamos seniūnijos.
46. Seniūnijai vadovauja visuotinio susirinkimo išrinktas seniūnas.
47. Seniūnijos kasą ir atskaitomybes dokumentus seniūnas kasmet pateikia patikrinti artimiausios jai Apylinkės kontrolės komisijai.
48. Seniūnas renkamas dviems (2) metams, ir jo veiklai atitinkamai taikomi šio statuto 36 ir
42 straipsniai.

VII SKYRIUS
BENDRUOMENĖS TURTO IR LĖŠŲ KONTROLĖ
49. Krašto, apylinkių valdybų ir kitų ALB įstaigų kasai, turtui ir atsiskaitymui prižiūrėti ir tikrinti yra Krašto ir apylinkių kontrolės komisijos, bet jeigu bendruomenė ar organizacija yra inkorporuota, tai jos atskaitomybė tikrinama pagal jos inkorporavimo įstatuose nurodytus reikalavimus.
50. Krašto kontrolės komisija ir apylinkių kontrolės komisijos renkamos iš trijų (3) asmenų dviems (2) metams.
51. Kontrolės komisijos nariui mirus ar dėl kitų priežasčių nustojus būti Kontrolės komisijos nariu, jo vieton įeina per Kontrolės komisijos narių rinkimus daugiausiai balsų gavęs kandidatas.
52. Krašto ir apylinkių kontrolės komisijos turi teisę daryti Krašto valdybos ir apylinkių valdybų (atitinkamai) turto, kasos ir atskaitomybės patikrinimus kiekvienu metu, jei jos randa tai reikalinga, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
53. Visi kontrolės komisijų nutarimai daromi balsų dauguma.
54. Patikrinimų aktus kontrolės komisijos nedelsiant pateikia atitinkamoms valdyboms.
55. ALB narių organizacijos, draugijos ar kitokie sambūriai, kurie savo veiklai renka lėšas iš ALB narių, rinkliavų, pramogų ar kitu būdu, bet jų sunaudojimo ir atskaitomybės patikrinimui neturi savo kontrolinių organų, pateikia bent vieną kartą per metus vietos Apylinkės Kontrolės komisijai patikrinti savo apyskaitas, kasą ir pateisinamus dokumentus.
56. Apylinkės Kontrolės komisija patikrinimo aktus nedelsiant pateikia atitinkamoms tų organizacijų valdyboms, kurios tuos aktus turi pateikti savo narių metiniam susirinkimui, o aktų nuorašus siunčia Krašto valdybai.

VIII SKYRIUS
GARBĖS TEISMAS
57. ALB - nėje veikia Garbės teismas. Jis:
(a) interpretuoja ALB statutą,
(b) taria dėl ALB institucijų sprendimų bei veiksmų teisėtumo,
(c) nagrinėja ir sprendžia Bendruomenėje esančių bendruomeninių organizacijų bei institucijų tarpusavio ginčus,
(d) pasisako principiniais lietuvių garbės reikalus liečiančiais klausimais.
58. Garbės Teismą sudaro ALB Krašto tarybos išrinkti trys (3) asmenys, dviems (2) metams.
59. Garbės teismo nariai iš savo tarpo išsirenka pirmininką ir sekretorių.
60. Garbės teismo nariui mirus, ar savo noru iš Teismo sudėties pasitraukus, jo vieton kviečiamas pirmas kandidatas. Nesant kandidato, Krašto valdyba pakviečia naują narį savo nuožiūra.

IX SKYRIUS
KULTŪROS IR ŠVIETIMO REIKALAI
61. Krašto valdyba rūpinasi kultūros bei švietimo darbu ir jį koordinuoja.
62. Reikalui esant, Krašto valdyba sudaro Kultūros ir švietimo tarybas ar komitetus ir nustato jų veikimo gaires.
63. Krašto ar Apylinkės valdybos nustato Kultūros ir švietimo tarybos narių skaičių ir darbo gaires.
64. ALB kultūros ir švietimo darbą finansuoja: Krašto ir apylinkių valdybos, Australijos lietuvių fondas, aukos ir kitos pajamos.
65. Kultūros ir švietimo tarybos savo veiklos planą ir apyskaitą pateikia Krašto ar apylinkių valdyboms.

X SKYRIUS
BENDRUOMENĖS LĖŠOS
66. Bendruomenės lėšas sudaro:
(a) ALB narių mokamas lietuvio mokestis,
(b) ALB vajus Vasario 16 dienos proga,
(c) Australijos lietuvių dienų pelnas,
(d) Aukos ir kitos pajamos.
67. ALB narių solidarumo įnašas paskirstomos:
(a) Apylinkės ir Seniūnijos reikalams 40 procentų
(b) Krašto valdybos reikalams 40 procentų
(c) PLB valdybos reikalams 20 procentų
68. Australijos lietuvių dienų pelnas padalinamas sekančiai:
(a) ALD ruošusios vietovės Apylinkės valdybai ar ten veikiančioms lietuviškoms kultūrinėms organizacijoms 50 procentų
(b) Krašto valdybai 25 procentai
(c) Sekančių ALD Ruošos komitetui 25 procentai
69. ALB lietuvio mokesčio dydį nustato Krašto taryba. Inkorporuotos apylinkių valdybos gali nustatyti savo solidarumo mokestį, bet jis turi būti ne mažesnis už Krašto tarybos nustatytą ALB lietuvio mokestį. Šis mokestis yra privalomas kiekvienam ALB nariui be išimties. Rinkliavų ir atskaitomybės tvarką nustato Krašto valdyba.

XI SKYRIUS
BENDRUOMENĖS TURTAS
70. Australijos lietuvių bendruomenė gali įsigyti kilnojamą ir nekilnojamą turtą:
(a) Bendruomenėje veikiančių inkorporuotų organizacijų turtas yra prižiūrimas pagal jų inkorporavimo įstatus;
(b) bendruomenėje veikiančių neinkorporuotų organizacijų turtas prižiūrimas:
(i) kilnojamas turtas pagal ALB statutą,
(ii) nekilnojamam turtui prižiūrėti išrenkami ne mažiau kaip 3 lietuviai nejudamo turto patikėtiniai, kurie patikėtinio teisėmis atstovauja turto savininką – Bendruomenę – valdžios įstaigose;
(c) Australijos lietuvių bendruomenėje veikiančios inkorporuotos organizacijos likvidacijos atveju savo turtą perduoda pagal savo inkorporavimo įstatus, o neinkorporuotos organizacijos, draugijos ar kitokie sambūriai likvidacijos atveju visą savo turtą perduoda panašių tikslų lietuviškai organizacijai arba ALB Apylinkės valdybai, o jei jos nėra - ALB Krašto valdybai.

XII SKYRIUS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDAS
71. ALB - nėje pagal savo įstatus veikia Australijos lietuvių fondas, įregistruotas 1977 metais gruodžio 1 dieną. Registruotas Fondas, Australian Lithuanian Foundation Incorporated in Victoria, perėmė visą turtą, teises ir įsipareigojimus iš Australijos lietuvių fondo, kurio metmenys buvo priimti 1972 metais, ALB Krašto tarybos sesijoje, Bankstowne, N.S.W.
72. Australijos lietuvių fondas pateikia savo veiklos pranešimą ALB Krašto tarybos sesijai.
73. Australijos lietuvių fondas remia lietuvišką kultūrinį, švietimo ir auklėjimo darbą ir glaudžiai bendradarbiauja su Krašto valdyba, apylinkių valdybomis ir seniūnijomis.
74. Australijos lietuvių fondo valdyba, skirdama finansinę paramą arba auką pageidauja Krašto valdybos, Apylinkės valdybos arba Seniūnijos pritarimo.

XIII SKYRIUS
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SPAUDOS SĄJUNGA
75. ALB - nėje veikia Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjunga, pagal savo statutą, įregistruota 1977 metais, spalio 5 dieną, kaip Lithuanian Community Publishing Society Ltd., incorporated in N.S.W.
76. Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjunga rūpinasi ALB laikraščio „Mūsų pastogė“ leidimu ir glaudžiai bendradarbiauja su Krašto valdyba.
77. Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjunga kasmet skelbia savo finansinę apyskaitą „Mūsų pastogėje“ ir daro pranešimą ALB Krašto tarybos sesijoje.
78. Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjunga, spręsdama susidariusias didesnes problemas, siekia Krašto valdybos pritarimo.

XIV SKYRIUS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ARCHYVAS
79. Australijos lietuvių bendruomenėje veikia ALB Archyvas, kuris renka ALB veiklos dokumentaciją ir visą istorinę medžiagą, liečiančią Australijos lietuvių bendruomenę ir Australijos lietuvių gyvenimą ir veiklą.

XV SKYRIUS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ORGANŲ RINKIMAI
80. Balsavimu spręsti bendruomenės reikalus ir jos organus turi teisę kiekvienas bendruomenės narys, kuriam suėję 18 metų amžiaus ir sumokėjęs Australijos lietuvio mokestį.
81. Renkamais gali būti bendruomenės nariai, kuriem suėję 18 metų amžiaus ir sumokėję Australijos lietuvio mokestį.
82. Asmenys, dirbą ALB padaliniuose ir gauną iš jų pastovų atlyginimą negali būti renkami į ALB vykdomuosius organus.
83. Prieš rinkimus, skelbiamas renkamų narių skaičius ir rinkimų tvarka.
84. Kandidatus gali siūlyti kiekvienas balsavimo teisę turįs ALB narys.
85. Kandidatai siūlomi žodžiu arba raštu. Jei siūlomasis kandidatas posėdyje ar susirinkime nedalyvauja, jo sutikimas būti renkamu turi būti pateiktas raštu.
86. Renkant Bendruomenės organus ar Tarybos narius, balsuojama slaptai. Išrinktais laikomi daugiausiai balsų gavę kandidatai.
87. Jei balsuojant, kandidatai gauna po lygiai balsų, išrinktu laikomi jaunesni amžiumi.

XVI SKYRIUS
ALB STATUTO KEITIMAS IR PAPILDYMAS
88. Statutą keisti ar papildyti reikia 2/3 Tarybos posėdyje balsavusiųjų Tarybos narių balsų daugumos.
89. Tarybos posėdyje dalyvaujančių narių 3/4 reikalaujant, statuto pakeitimo klausimas įrašomas darbotvarkėn, nors susirinkimas buvo pradėtas neturint kvorumo, nusakyto 15 straipsnyje.
2012 m. gruodžio 31 d., Adelaide.

ALB Krašto tarybos prezidiumas:
Henrikas Antanaitis - ALB Tarybos pirmininkas
Janina Vabolienė OAM - ALB Tarybos vicepirmininkė
Algirdas Šimkus OAM - ALB Tarybos vicepirmininkas