ALB KULTŪROS IR ŠVIETIMO TARYBOS 2015 -2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠVIETIMAS

Šiuo metu Australijoje veikia šios neformalaus lituanistinio švietimo įstaigos:

  • Sydnėjaus lituanistinė mokyklėlė /Vaikų klubas, vadovė Raimonda Kniukštė;
  • Sydnėjaus Lietuvių  Informacijos  Centras (SLIC) , vadovė Ramona Ratas – Zakarevičienė;
  • Melburno Baltijos mokykla, vadovė Dr. Audra Mockaitis;
  • Melburno Lietuvių Klubo lietuvių kalbos mokykla, vadovė  Rasa Ruseckaitė;
  • Adelaidės Lietuvių mokykla, vadovė Nemira Masiulytė-Stapleton;

Nebeegzistuoja veikę Brisbanės Lietuvių Kalbos kursai, nes jų vadovas Kęstutis Danielius Rimkevičius grįžo gyventi į Lietuvą.

Daug dėmesio neformaliam lituanistiniam švietimui skiria Lietuvos Švietimo ir Mokslo Ministerija. Kiekvienais metais ministerija organizuoja lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarus (apmokama kelionė, apgyvendinimas, maitinimas), finansuoja neformalaus lituanistinio švietimo projektus.  Mūsų mokyklėlėse praktiką atlieka būsimieji Lietuvos mokyklų mokytojai.

Visada, esant reikalui, mokyklėles finansiškai remia ir mūsų Australijos Lietuvių Fondas.

 

KULTŪRA

Kaip ir visada, taip ir šių 2-jų metų laikotarpyje, stengėmės, pagal galimybes, paįvairinti mūsų bendruomenių kultūrinį gyvenimą. Gauname daugybę įvairių pasiūlymų iš Lietuvos, deja, dažniausiai jų įgyvendinti neturime galimybių.  Vienas iš didesnių projektų buvo populiarių Lietuvos kino ir teatro aktorių, bardų Gedimino Storpirščio ir sūnaus Ainio koncertai mūsų bendruomenėse, skirti Kovo 11-sios  25-erių metų sukakčiai paminėti. Jų pasiūlymas atvykti  buvo priimtinas dar ir dėlto, kad jie patys apsimokėjo kelionės bilietus, prašydami tik apgyvendinimo ir už koncertus surinktų pajamų.

Šiais metais stambesnių projektų atsisakėme, nes, rinkdamas lėšas artėjančioms Australijos Lietuvių Dienoms, nemažai renginių suruošia  Lietuvių Dienų Ruošos komitetas. Jų planuose esama ir atlikėjų iš Lietuvos – kapela „RATILAI“, dainininkė Nomeda Kazlaus, aktorės Vitalija Mockevičiūtė ir Neringa Varnelytė. Į Lietuvių Dienas atvyks  PLB Valdybos pirmininkė Dalia Henkė, Lietuvos Liaudies Kultūros Centro vadovas Saulius Lausa.

Atliekame eilę smulkių darbelių. Perduodame mūsų bibliotekoms per Henriką Antanaitį iš Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos tyrimo centro gaunamus leidinius. Sudarėme Lietuvai reikšmingo nekilnojamo kultūros paveldo Australijoje sąrašą ir persiuntėme Lietuvos Kultūros Paveldo komisijai ir LR Ambasadai Japonijoje.

Pagelbėjam Lietuvos Baleto Baleto Bičiuliams, parodant Melburno lietuviu bendruomenei iš Lietuvos atsiųstų baleto spektaklių video įrašus.

Nepamirštame pasižymėjusių kultūrinėje veikloje mūsų bendruomenės narių ir organizacijų, pasveikindami juos jubiliejų progomis, pareiškiame užuojautą mirties atveju.

Gauname įvairiausių laiškų ir pasiūlymų, į kuriuos tenka atsakyti.

Praėjusiame 28-me ALB Krašto Tarybos suvažiavime buvo pristatytos ALB metraščio III tomo išleidimo galimybės. Pranešimo pabaigoje buvo paprašyta, kad sprendimą  šiuo klausimu priimtų Tarybos suvažiavimo delegatai. Deja, 28-jų ALD Krašto Tarybos priimtose rezoliucijose nėra jokios užuominos šiuo klausimu. Tad jei toks klausimas Tarybos  suvažiavime vėl iškiltų,  turbūt realiausias būtų praeitame suvažiavime siūlytas alternatyvinis variantas II: vietoje metraščio kiekviena Apylinkė galėtų išleisti leidinį apie savo organizacijų veiklą, bendrą paliekant tik leidinio viršelio apipavidalinimą.

Artėjantys 2018 metai – ypatingi, tai Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetis.

Taip pat šie metai Lietuvos Seimo paskelbti Vydūno (jo gimimo 150-čio proga) metais. Tad per ateinančius 2017-sius metus turime tinkamai pasiruošti šių jubiliejų paminėjimui.

Yra įvairių būdų tai padaryti. Tai galėtų būti minėjimas, vakaronė, netgi pokylis, literatūros popietė, jaunimo talentų pasirodymai, dailės ir foto parodos, Lietuvos paveldo šedevrų – kryždirbystės, rūpintojėlių  parodos. Būtų nuostabu, jei mūsų tarpe atsirastų ir lietuviškų sutartinių atlikėjų. Sutartinės , kaip ir kryždirbystė bei rūpintojėliai, yra įtraukti į UNESCO Pasaulio Paveldo sąrašą.

Būtų puiku ir australų visuomenę supažindinti su šiuo jubiliejumi, pristatant mūsų šokėjus, dainininkus,supažindinant  su senaisiais lietuvių amatais: verbų pynimu, margučių dažymu, šiaudinukų/sodų darymu.

Kartu turime nepamiršti ir  paminėti Vydūno nuopelnus mūsų kultūrai.

Lilija Kozlovskienė
ALB Kultūros ir Švietimo Tarybos pirmininkė