ALB KRAŠTO VALDYBOS 2015 – 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Per 2015-2016 kadenciją Krašto Valdyba (KV) bazavosi Sydnėjuj, bet jos sudėtyj buvo ir asmenų gyvenančių toli nuo Sydnėjaus. KV pasiskirstė pareigomis sekančiai:

Antanas Čibiras  –  narys

Laurie Cox – iždininkas (nuo gegužės 2016)

Monika Šerlinskaitė – Čyplienė  –  sekretorė

Eglė Žižytė – Garrick  –  vicepirmininkė

Giedrimas Jeglinskas  – iždininkas (iki gegužės 2016)

Kęstutis Protas  –  sekretorius (angliškai)

Ramutis Zakarevičius  –  pirmininkas

Giedrimas Jeglinskas atsistatydino iš KV gegužės 2016, jam išvykstant iš Australijos. Į KV tuomet buvo kooptuotas Laurie Cox.

 

Darbų buvo daug. KV surengė 20 formalių posėdžių. Taip pat labai dažnai tarėsi per emailus ir per telefoną. Internetinis susirašinėjimas buvo neišvengiamas, nes vienas, ir vėliau du, KV-os nariai gyveno toli no Sydnėjaus, arba laiks no laiko buvo komandiruoti į užsienį. Manome, kad ateityje bus neišvengiama KV-os sudėtyje turėti asmenų iš keletos vietovių.

Iš Lietuvos yra gaunama ypatingai daug kvietimų prisidėti prie visokių projektų ar parengimų, ir labai daug visokių prašymų aplamai. Neįmanoma į visus tinkamai reaguoti, ypatingai kai dažnai tik labai mažai laiko yra duodama.

Statutas. ALB KV yra įdėjusi daug darbo į peržiūrą mūsų Statuto. Nors anksčiau yra bandyta Statutą peržiūrėti ir pataisyti, jame vistiek yra daug klaidų, trūkumų ir vidinių prieštaravimų. Dar virš viso to darėsi ir išvada, kad yra būtina dar kartą bandyti inkorporuoti ALB, nes Statutas aiškai neatitinka mūsų dabarties sąlygoms.

Buvo aišku, kad svarbūs Statuto pakeitimai negali būti tinkamai apsvarstyti tik per kelias valandas per Krašto Tarybos (KT) suvažiavimą. Buvo svarbu turėti ko platesnes konsultacijas mūsų bendruomenėj prieš šį suvažiavimą. Dėl to KV subūrė darbo grupę asmenų su patyrimu Australijos lietuvių bendruomeninėj veikloj. Vėliau ši grupė buvo praplėsta į platesnę patarėjų grupę, su tikslu pateikti šiam Krašto Tarybos suvažiavimui gerai apsvarstytą ALB Statutą. Labai daug darbo prie šio projekto įdėjo KV narys Antanas Čibiras, kuris buvo šio darbo koordinatorius. Jis vėliau per šį KT suvažiavimą išsamiai pristatys šį projektą.

Teisinė atsakomybė. Yra neramūs laikai. Su padėtimi prie Lietuvos sienų ir naujai sudidariusia situacija Baltuosiuose Rūmuose, ateinančiai KV-ai be abejo reikės rimtai užsiimti politiniu lobizmu Lietuvos labui. O su politiniu lobizmu yra rimta tikimybė, kad bus grasinama teismais, gal ne dėl jokios kitos priežasties, kaip persekioti, erzinti, apsunkinti gyvenimą ir sužlugdyti viešas diskusijas. Tas jau vyksta Lietuvoje ir kitose Vakarų šalyse, kai pasamdyti brangūs teisininkai per teismus bando užčiaupti žmones, kurių Kremlius nemėgsta. Netgi ir žodis jau yra sugalvotas tokiems veiksmams – ‘LAWFARE’. Gal kas galvotų, kad lietuvių bendruomenė Australijoje yra per maža, kad į ją kas per daug kreiptų dėmesio. Bet antra vertus Australija yra įtakinga šalis ir Australijos lietuviai turi rimtą galimybę teigiamai nukreipti Australijos poziciją mūsų naudai. Visas tas tik pabrėžia draudimo būtinybę KV-ai.

Baltic Council of Australia buvo įkurtas senais laikais. Jis susideda iš estų, latvių ir lietuvių KV pirmininkų. Jau jis ilgą laika merdi, bet per 2015-2016 kadencija buvo šioks toks bandymas jį atgyvinti estams pirmininkaujant, bet tuo viskas ir pasibaigė. Susidariusiai tarptautinei situacijai, reikėtų turėti aktyvią BCA.

Bendradarbiavimas su Australijos Lietuvių Fondu. Jau kurį laiką vyksta diskusijos tarp KV ir Australijos Lietuvių Fondo (ALF), išplaukiančios iš KV-os pastangų įgyvendinti praktišką ir efektyvų bendradarbiavimą tarp KV ir ALF, aiškiai pageidaujamo ALB Statute. Bet deja, KV-os ir ALF-o supratimas, kas sudaro glaudų bendradarbiavimą, labai skiriasi. Žinoma, grynai iš teisinės pusės, ALF yra atsakingas tik savo nariams ir KV-a visuomet pabrėžė, kad galutinė atsakomybė už ALF-o pinigus yra ALF-o. Bet čia mes kalbame apie moralinę atsakomybę prieš Australijos lietuvių bendruomenę, kuri ir įkūrė ALF-ą.

Glaudus bendradarbiavimas tarp KV-os ir ALF-o yra būtinas, ypatingai tokiais atvėjais, kai ALF-o nutarimas (ar jo stoka) padaro svarbią įtaką, kaip mūsų bendruomenės veikla vystysis. Vienas toks pavyzdys būtų nustatyti ant kiek metų ALF-o kapitalas turėtų būti išlaikytas. Šis labai svarbus klausimas turėtų būti svarstomas kartu su KV. Net neįskaitant tą labai dosnų, neseniai gautą, a.a. Butkaus palikimą, pagal dabartines ALF-o įplaukas ir dotacijas, pinigų turėtų užtekti virš 100 metų. Ar nereikėtų planuoti trumpesniam laikotarpiui – 20, 30, 40 metų? Atrodo, ALF-as jokių ilgamečių ateities planų lyg ir nėra padaręs. Negalima teisintis, kad neįmanoma atspėti, kas bus su ALB ateityj. Nors jokios prognozės negali būti šimtaprocentiniai tikslios, sukurti ateities planus yra būtina. Šie planai neturėtų būti sukietėję betone, bet keistųsi laikui bėgant.

Už nustatymą lietuviškos veiklos gairių ar krypčių turi būti atsakinga KV, o ne de-facto “kas užmoka, tam ir šoka”. Nors ALF valdyba susideda iš rimtų visuomenininkų, su patirtimi ALB veikloj, ne jie yra išrinkti gairių nustatymui. Tam išrinkta yra KV, kaip ALB Krašto Tarybos vykdomasis organas. KV nesutinka, kad glaudžiam bendradarbiavimui tarp KV-os ir ALF-o užtenka ALF-ui kartą per du metus per KT suvažiavimą pateikti ne visai pilną finansinį raportą.

Yra labai svarbu, kad KV ir ALF dirbtų ranka į ranką. KV yra pateikusi praktiškų pasiūlymų ALF-ui šiuo reikalu, bet jie ALF-ui buvo nepriimtini. Ilgai atrodė, kad ALF-o pozicija vis ta pati, bet neseniai KV-a pradėjo pastebėti pokyčius ALF-o galvosenoj, kurie yra sveikintini.

KV-os kadencija prasidėjo su keleta skubių darbų. Krašto Tarybos rezoliucijos liečiancios Lietuvą buvo persiųstos. Bandėme “Nematomo Fronto” filmo kūrėjus iškviesti į Australiją, pristatyti filmą plačiai Australijos visuomenei, bandant tą suderinti su Ministro Lino Linkevičiaus vizitu. Reikėjo skubiai dirbti, laikas buvo labai ribotas, prašymo terminas už akių. Nors leido supratsi, kad finansavimas projektui beveik užtikrintas, finansavimas neatsirado ir filmo formalus pristatymas Australijoj neįvyko. Minstro Linkevičiaus vizitas sėkmingai vyko atskirai ir KV turėjo padėti Lietuvos garbės konsulei Sydnėjuj dėl jo vizito.

Neužilgo po Ministro Linkevičiaus vizito, KV kreipėsi į Lietuvos Užsienio Reikalų Ministeriją (URM) dėl įsteigimo Lietuvos Ambasados Australijoj. Gavome suprasti, kad URM labai teigiamai žiūri į šį reikalą, bet kol kas nėra finansinių galimybių tam. Truputį vėliau KV susitiko su naujai paskirtu Australijos ambasadorium Lietuvai ir jam apibūdino apie Australijos lietuvius ir jų problemas.

PLB Seimo sesija vyko liepos 2015 ir PLB kraštų pirmininkų suvažiavimas buvo liepos 2016. Į PLB Seimą per KT 2014 išrinkti buvo Eglė Žižytė – Garrick, Romas Cibas, Irena Stumbrienė, o ex-officio nariais buvo KV pirmininkas ir Jaunimo Sąjungos pirmininkė, bet deja jie negalėjo šiuose renginiuose dalyvauti. PLB Seime KV pirmininką atstovavo KV narys Antanas Čibiras, o PLB Kraštų pirmininkų suvažiavime jį atstovavo KV vicepirmininkė Eglė Garrick, kuri taip pat KV-os buvo paskirta Australijos delegatų vadove per PLB Seimą. Reikia pažymėti, kad Australijos delegatai labai reikšmingai pasižymėjo per PLB Seimą. Romui Cibui teko pravesti diskusijas ir sėkmingai pirmininkauti, o Eglė Garrick buvo išrinkta į labai atsakingas PLB Finansų ir Lėšų Telkimo Komisijos pirmininkės pareigas.

Daug darbo buvo įdėta pateikiant prašymą į Lietuvą dėl suteikimo prestižinės Jono Basanavičiaus premijos vienam pasižymėjusiam Australijos lietuviui. Nors buvo gauta labai svarių teigiamų rekomendacijų, mūsų aplikacija buvo nesėkminga. Kas buvo nemalonu, kad niekas iš Kultūros Ministerijos nerado reikalo mums pranešti apie konkurso rezultatą. Sužinojome tiktai iš žiniasklaidos. Šia proga reikia taip pat paminėti, kad iš Lietuvos pranešimus apie visokias premijas ir visokius konkursus labai dažnai gauname tik likus labai trumpam laikui iki termino, taip kad būna neįmanoma laiku pareikšti prašymus. Lietuvoj jie nesupranta apie sąlygas Australijoj.

Gale 2015 KV-ai teko pagloboti Lietuvos jaunimo sklandytojų komandą, atvykusią į pasaulinį čempijonatą Narromine, NSW. Antanas Čibiras su broliu gražiai su jais bendravo.

KV koordinavo Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centro generalinės direktorės, Birutės Burauskaitės, vizitą Australijoj birželio mėnesį šais metais. Ji aplankė mūsų bendruomenes Melbourne, Canberroj, Sydnėjuj ir Brisbane su svarbiais ir įdomiais pranešimais.

Jau ilgas laikas neturime lietuviškos valandėlės per SBS. Neseniai SBS pateikė naują apklausą. Pažiūrėsime kas bus ateityje.

ALD ir jų ateitis. Po ALD 2014 liko neišpręstų finansinės ataskaitos reikalų. KV dėjo daug pastangų pasiekti tinkamą baigtį šiems reikalams. Buvo sulaukta abejonių apie kuris vienetas yra atsakingas už ALD komiteto veiklą, ar Krašto Valdyba ar to miesto Apylinkės Valdyba, kur ALD vyksta. KV laikėsi nuostatos, kad už ALD yra atsakinga KV. Būtų gerai, kad Krašto Taryba tą formaliai patvirtintų, kad ateityje nebūtų nesusipratimų.

KV mano, kad reikia labai rimtai pasvarstyti ALD ateitį. Mes turime būti dėkingi, kad Adelaidė yra pasiryžusi priglausti ALD 2018, bet kas bus po to? Šiam reikalui svarstyti KV yra palikusi nemažai laiko šiame KT suvažiavime, kad būtų galima neskubotai apsvarstyti ir ALD ateitį ir mūsų bendruomenės ateitį plačiau.

Kalbų Festivaliai. KV pirmininkui teko kelis kartus duoti prezentaciją apie lietuvių kalbą kalbų festivaliuose – Sydney Language Festival 2015, Waverley Language Festival 2016 ir Central Coast Language Festival 2016.

Lituanistinės mokyklos. Neseniai įsikūręs Australijos Lituanistinių Mokyklų Komitetas norėjo, kad jam būtų pervestas visas lietuviško švietimo vadovavimas Australijoj. KV šio prašymo nepatenkino. Tam yra Kultūros ir Švietimo Taryba.

ALB svetainė. Nelaimė buvo ištikusi ALB svetainei www.austlb.org . Visas turinys pradingo. Atrodo, kad tai buvo padaryta nežinomų programišių. Visą informaciją reikėjo iš naujo atkurti mūsų tinklo tvarkytojai Monikai Čyplienei. KV-ai atrodo, kad būtų protinga palikti ALB svetainės tinklo tvarkytoją tą patį, KV-oms pasikeičiant. Monika Čyplienė yra pasiryžusi ir toliau tą darbą dirbti, jeigu su tuo sutiks ateinanti KV.

Ateities projektai. Lietuvoj vyksta rimti pasiruošimai tinkamai atšvęsti Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį 2018 metais. Dėl šimtmečio KV yra inicijavusi keletą projektų. Pasiteiravimai apie lietuvių kultūros paveldą Australijoj buvo patenkinti per garbės konsules. KV galvoja, kad leidinį apie Australijos lietuvių atsiekimus, kuris buvo diskutuojamas per praeitą KT suvažiavimą 2014 metais, reikėtų ruošti kartu su kitais leidiniais susijusiais su 2018 šimtmečio jubiliejum. Daug medžiagos dubliuotųsi ir būtų galima sutaupyti laiką ir pastangas. KV yra užmezgusi santykius su redaktore/rašytoja, kuri gal apsiimtų visą tą darbą koordinuoti. Žinoma, visam tam reikėtų rimtos paramos iš ALF. Šimtmečio projektus išsamiau paaiškins KV vicepirmininkė Eglė Garrick.

Padėka. Man tenka maloni pareiga padėkoti kolegoms Krašto Valdyboje už gražų bendradarbiavimą ir įdėtą didelį darbą. Taip pat noriu pagerbti visus mūsų bendruomenės narius, neužmirštančius lietuviškų reikalų ir aktyviai įsijungiančius į lietuvišką veiklą, bei visas lietuvių organizacijas nenuilstamai veikiančias mūsų bendruomenėj.

 

Ramutis Zakarevičius

ALB Krašto Valdybos Pirmininkas

 

Australijos Krašto Valdybos pasiūlymai
Lietuvos Valstybės Atkūrimo Šimtmečio Projektams

  1. Iškilmingi minėjimai – visuose Australijos miestuose Lietuvių Bendruomenėse vyks iškilmingi minėjimai vasario 16 proga.
  2. Prie jų bus prijungta apdovanojimai padėkoti tiems, kurie padėjo išlaikyti lietuvišką dvasią emigracijoje Australijoje. Mes šią programą Australijoje vadinam ‘Šimtas ačiū už šimtą metų’.
  3. Pokalbiai su Australijos lietuviais; KV projektas – ieškos projekto vadovo, kuris galės užsiimti šiuo darbo (projekto riba – 3 m). Projekto vadovas keliaus į Australijos miestus, kur daugumas lietuvių gyvena ir įrašinės pasikalbėjimus su žmonėmis. Tie visi pasikalbėjimai bus sujungti į vieną ‚podcast‘.
  4. Australijos lietuviai prisidės prie Šimtmečiui skirtą ‘Pasaulio Lietuvio’ numerį.

 

Eglė Garrick,

ALB Krašto Valdybos Vice -pirmininkė

 

 

ALB Krašto Valdybos Iždininko
2015 – 2016 metų veiklos ataskaita

 

INCOME EXPENDITURE
Transferred from Melb KV 15,244.99 Ministerial Visit 630.6
ALF Grant 8,000 PLB Disbursements 2,150
Office expenses, printing $1,020.10
Soliarumo Mokescai 1689 Nett Bank Charges 92.5
Bank Interest 96.07 Website Expenses 2,270
Sundry 39 Kvba Travel Expenses 4,275.58
 Taryba Expenses 3,760
Sundries * 2,347.48
TOTAL 25,069.06 TOTAL 16546.26
Remaining Funds 8,522.80
* Includes partial funding of ALB delegate to LT Conference $1,590