ALB Krašto Valdyba

ALB Krašto valdybos 2015-2016 nariai:

Nuotraukoje iš dešinės: Zita Prašmutaitė, Eugenijus Klimas, Andrius Vaitiekūnas, Dennis Gaylard, Gaila Muceniekas, Ramutis Zakarevičius (nuotraukoje nėra), Antanas Čibiras (nuotraukoje nėra).

Krašto valdyba atstovauja ir jai vadovauja Australijos lietuvių bendruomenei. Instruktuoja, derina ir prižiūri Apylinkių valdybų veiklą. Krašto valdybos potvarkiai Apylinkių valdyboms privalomi.

Krašto valdybos veikla:

  • palaiko ryšius su PLB valdyba;
  • rūpinasi lietuvybe ir lietuvių vardo orumu;
  • rūpinasi lietuvių kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalais;
  • atstovauja lietuvius Australijos valdžios ir kitose įstaigose;
  • rūpinasi ALB veiklai lėšų sudarymu;
  • palaiko ryšius su kitų kraštų lietuvių bendruomenėmis ir kitomis lietuvių organizacijomis;
  • vykdo Krašto tarybos nutarimus;
  • vykdo kitus šiuo statutu jai skiriamus uždavinius;
  • kviečia Krašto tarybos sesiją ir nustato jos laiką, vietą ir darbotvarkę.

Krašto valdybos rinkimai

Krašto valdyba renkama dviems metams iš bent penkių narių. Pirmame  posėdyje po rinkimų Krašto valdyba iš savo tarpo išsirenka pirmininką ir pasiskirsto pareigomis. Papildomai į Krašto valdybą įeina Australijos lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas arba jo atstovas ir, reikalui esant, - vienas Krašto valdybos kooptuotas asmuo.

Krašto valdybos, Kontrolės komisijos ir ALB Garbės teismo kadencija baigiasi naujai Valdybai pareigas perdavus. Perdavimas turi įvykti ne vėliau, kaip per 30 dienų, naują valdybą išrinkus. Pageidautina, kad Krašto valdyba ir jos būstinė būtų paeiliui Adelaidėje, Melburne ir Sidnėjuje, bet reikalui esant Krašto taryba gali nutarti rinkti Krašto valdybos narius iš įvairių vietovių.

Pirmuoju atveju Krašto valdybos būstinė nustatoma Krašto tarybos narių suvažiavime bent 2 mėn. prieš suvažiavimą susitarus su numatomos Krašto valdybos būstinės Apylinkės valdyba.

Antruoju atveju Krašto valdybos būstinę nustato išrinktieji nariai per pirmą Krašto valdybos posėdį po Krašto tarybos suvažiavimo. Krašto valdybos nariui mirus ar dėl kitų priežasčių nustojus būti valdybos nariu, jo vieton įeina, per Krašto valdybos narių rinkimus, daugiausia balsų gavęs kandidatas.

Krašto valdybos posėdžiai

Krašto valdybos posėdžiai vyksta betarpiškai valdybos nariams suvažiavus į vieną vietą arba nuotoliniu būdu naudojant bet kokias telekomunikacijas. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja bent keturi (4) valdybos nariai. Krašto valdyba sprendžia paprasta balsų dauguma. Susilaikiusiųjų balsai laikomi nepalaikiusiais siūlymo ir priskaičiuojami prie balsavusiųjų „prieš“. Balsams pasidalinus lygiomis, sprendimą nulemia posėdžiui pirmininkaujančio balsas. 

Visi Krašto valdybos nutarimai surašomi posėdžių protokolų knygoje arba atspausdinami ir įdedami į bylą. Betarpiško posėdžio atveju protokolas pasirašomas visų posėdyje dalyvavusių narių. Neakivaizdinio posėdžio atveju prie protokolo prijungiamas visų telekonferencijoje dalyvavusių valdybos narių paprastu ar el. paštu atsiųstas pritarimas protokolui.